Salvament i Socorrisme CFGM (LOE)

Vídeo


Ensenyaments Esportius

L’Institut ofereix el cicle formatiu de grau mitjà de Salvament i socorrisme. Aquesta és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Règim Especial✔Desenvolupament curricular

1155 hores

Competència general

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Cicle inicial.

Hores
Bloc comú
Bases del comportament esportiu. 30
Primers auxilis. 30
Activitat física adaptada i discapacitat. 10
Organització esportiva. 10
Bloc específic
Instal·lacions aquàtiques i materials. 25
Metodologia de salvament i materials. 65
Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme. 25
Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques. 65
Total hores 260

Cicle final.

Hores
Bloc comú
Bases de l’aprenentatge esportiu. 60
Bases de l’entrenament esportiu. 70
Esport adaptat i discapacitat. 20
Organització i legislació esportiva. 20
Génere i esport. 10
Bloc específic
Escola de salvament i socorrisme. 30
Preparació física del socorrista. 35
Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme. 50
Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme. 35
Espais aquàtics i materials. 60
Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals. 90
Total hores 480

✔ Informació Salvament i Socorrisme Dept. d’Educació