PREINSCRIPCIÓ CFGM: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES – CURS 2017 / 2018

smx1. INFORMACIÓ GENERAL

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.
Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa.

2. CALENDARI

 • Termini per presentar sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar documentació: fins al 26 de maig de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l’oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017Matrícula
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l’11 de juliol de 2017
 • Les persones preinscrites que no obtenen una plaça o l’obtenen però no es matriculen poden tornar a presentar la sol·licitud els dies 6 i 7 de  setembre de 2017.

3. DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert al centre que s’ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s’aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar la següent documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se’n té.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteri de prioritat per a l’assignació de les places

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

Segons la via d’accés es fan les següents reserves de places:

 • Via d’accés: graduat en educació secundària obligatòria; reserva del 60%.
 • Via d’accés: PQPI; reserva del20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Via d’accés: prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accéso per altres titulacions que permeten l’accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d’accés o n’han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l’accés a aquests ensenyaments o
 • Certificat de la qualificació de la prova d’accés.

4. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

El formulari de sol·licitud i la documentació s’ha de presentar, dins del termini establert, a la Secretaria de l’Institut Antoni Ballester (camí de les Arenes, 5 de Mont-roig del Camp).

5. SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.

La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El segon període d’admissió (només presencial, els dies 6 i 7 de setembre) és només per als preinscrits que no van obtenir plaça o en van obtenir i no es van matricular.

Formulari de sol·licitud

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna, és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. A més, tingueu en compte que el codi de l’Institut Antoni Ballester és el 43008638 (el necessitareu per l’apartat de plaça sol·licitada).

Captura de pantalla 2017-05-13 a les 19.14.48

El camp de l’adreça de correu electrònic s’aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s’ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors o de l’alumne si és major d’edat) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Per internet

La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.

Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant hi consta la documentació que cal presentar (s’aconsella guardar-ne una còpia)

6. MATRÍCULA

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació).

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula no se’ls manté la plaça assignada.

Aquesta informació s’ha extret de la web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>