El Gran Recapte 2018

El Gran Recapte d’Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària; també serveix per donar a conèixer la situació per la qual passa aquest grup que, arran de la crisi… Llegeix més»

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Han estat convocades eleccions per tal d’elegir els representants als Consells Escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya.

Cada dos anys es realitza la renovació dels membres del consell escolar del nostre institut.

  1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys, donat que a les últimes eleccions el nostre institut incloïa els alumnes, pares mares, professors i membres del PAS de Miami, el nombre d’integrants del nostre consell escolar es veu reduït a partir d’aquestes eleccions per tal de equiparar se al nombre d’alumnes que té ara el nostre centre després de la separació de Miami.

El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

  1. El director o directora, que el presideix.
  2. El cap o la cap d’estudis.
  3. Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  4. Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
  5. Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells
  6. Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  1. El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.
  2. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres
  3. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.

Aquesta legislatura són elegibles:

1 representant dels alumnes

1 representant del PAS

3 representants del claustre de professors.

Els cens electoral d’aquest centre restarà exposat al Tauler d’Anuncis de l’institut a partir del dia 6 de novembre i fins el dia de 9 de novembre per a possibles reclamacions.

Les possibles candidatures caldrà que es presentin a la Direcció del Centre no més tard del dia 14 de novembre.

Les candidatures presentades es publicaran al tauler d’anuncis del centre el dia 19 de novembre. Si hi hagués menys candidats que llocs a cobrir, tots els alumnes serien elegibles.

ES PODEN PRESENTAR TOTS ELS ALUMNES AMB LA CONDICIÓ DE NO HABER TINGUT CAP CONDUCTA CONTRÀRIA DURANT EL CURS ANTERIOR I L’ACTUAL.

El sorteig públic per tal de designar els membres de la mesa electoral es farà el dia 9 de novembre, a les 12:45 hores, a la Biblioteca del Centre. Cada alumne podrà votar un nombre màxim de 4 alumnes com a representants al Consell Escolar del Centre.

Les votacions del sector alumnes es realitzaran el dijous 29 de novembre, a les hores de tutoria a la Biblioteca del centre. En el taulell d’anuncis de l’institut restarà exposada la convocatòria específica d’aquestes eleccions per tal que puguin consultar el que convingui.

Poden consultar tot el que significa formar part del consell escolar del centre a http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/