Consell escolar

Membres del consell:

 

Presidenta Sra. Alexandra Estopà
Cap d’estudis Sra. Tere Panisello
Secretària Sra. Marta Llaberia
Regidora Ajuntament Sra. Francis Ortiz
Representant PAS
Professorat Sra. Remei Adserias
  Sr. Vicens Roca
  Sr. Andreu Anguera
  Sr. Jaume Borràs
Sra. Judit Pedròs
 Pares i mares d’alumnes Sra. Ma Amèlia Bargalló
 Alumnes Sra. Lucia Cabello
  Sra. Maria Callau
Representant AMPA Sra. Núria Ribera

 

Què és un Consell Escolar?

El Consell escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels Instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, en regula la seva composició i les seves competències.El Plenari del Consell es reunirà com a mínim un cop al trimestre i sempre que el president ho consideri necessari. També es convocarà quan ho demani 1/3 o més dels seus membres amb dret a vot.En la sessió de constitució s’escolliran els membres de les diferents comissions i una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. (Art. 126.2 de la LOE)Els acords del Consell i de les seves comissions, sempre que sigui possible es prendran per consens. En cas contrari es realitzarà votació nominal directa i es requerirà la majoria dels membres del Consell o de la comissió amb dret a vot per prendre els acords en primera convocatòria. En cas de realitzar-se la votació en segona convocatòria es prendrà per majoria simple, sempre que no es pugui ajornar la decisió. Si per raons de calendari es pot ajornar l’acord fins a una propera reunió ordinària, es proposarà la decisió.A les reunions del Consell escolar s’hi podrà convidar algun càrrec unipersonal de coordinació, quan es tractin aspectes del seu àmbit de gestió o de la seva competència.

Competències:

 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats / es.
 • Participar en el procés de selecció del director/a del Centre en els temes que la Llei estableix. Ser informat del nomenament i cessament de la resta dels membres de l’equip directiu.
 • Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent.
 • Vetllar pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat.
 • Revisar, a instancia dels pares, la resolució definitiva d’expedient inicial al seu fill/a, presa per la direcció del Centre, i proposar les mesures que consideri oportunes.
 • Pot sol.licitar conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent.
 • Avaluar els resultats de l’aplicació de les normes de convivència del Centre, analitzar els problemes detectats en la seva aplicació efectiva i proposar l’adopció de les mesures per a la seva resolució.
 • Promoure, mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el Centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Aprovar el Projecte Educatiu del Centre i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar el Pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el Reglament de règim interior del Centre.
 • Avaluar i aprovar la programació general del Centre que, amb caràcter anual, elabora l’equip directiu.
 • Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del Centre.
 • Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives.
 • Promoure l’organització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el Centre.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Educació.