SIEI

SUPORT INTENSIU PER A L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA

La unitat de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) és un recurs per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista, segons la normativa actual.

Els alumnes han de formar part d’un grup ordinari. En la presa de decisions referides a aquests alumnes hi han de participar els tutors i el professors especialistes per mitjà dels equips docents i de la comissió d’atenció a la diversitat.

Els professionals específics de la SIEI del centre són: una psicopedagoga que atén els alumnes de 3r i 4t d’ESO, una psicopedagoga que atén els alumnes de 1r i 2n d’ESO, i una educadora que fa l’acompanyament i suport a l’aula ordinària.

L’objectiu general es centra en desenvolupar actuacions que facilitin, tant com sigui possible, la participació de l’alumnat de la SIEI en les activitats de l’aula ordinària i del centre.

Els objectius i  les tasques generals a seguir són:

  • Acollir els alumnes  que s’incorporen a la SIEI i a les seves famílies, amb col·laboració del tutor/a del grup ordinari i de l’equip docent corresponent.
  • Elaborar el Pla Individualitzat: els alumnes de la SIEI tenen com a marc curricular de referència, amb caràcter general, el mateix que s’estipula per al conjunt dels alumnes, reflectit en el projecte educatiu, prioritzant aspectes que afavoreixin la seva autonomia i equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats socials. Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individualitzat. Serà l’equip docent qui establirà els criteris per a l’atenció i l’avaluació d’aquests alumnes, treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat.
  • Elaborar coordinadament amb el professorat del grup ordinari els materials específics o adaptats i la concreció d’estratègies per fer possible la seva participació a l’aula ordinària.
  • Acompanyar els alumnes, quan calgui, en les activitats a l’aula ordinària, i col·laborar en el seu procés educatiu.
  • Desenvolupar les activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixen. En el nostre centre les psicopedagogues  imparteixen les matèries de Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques als alumnes de la SIEI. La resta de matèries les fan a l’aula ordinària. Dues hores setmanals realitzen l’activitat de natació a la Piscina Municipal de La Garriga amb el suport de l’educador i la professora d’Educació Física del centre.
  • Col·laborar amb el tutor del grup ordinari en la tutoria individual de l’alumnat  i en el seguiment del seu procés d’aprenentatge i aportar a la comissió d’avaluació tota la informació sobre l’evolució de l’alumne/a i els elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de maduresa. Tots els professors que imparteixin docència a l’alumne/a hi han d’aportar les valoracions corresponents.