Plurilingüisme

A començaments del curs 2018-19, el nostre institut es va incorporar al  projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) del Departament d’Ensenyament. L’objectiu d’aquest programa és el tractament integrat de les llengües estrangeres en el conjunt de la comunitat educativa.

De manera més concreta, els objectius d’aquest projecte són els següents:

  • Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera.
  • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
  • Contribuir al desenvolupament competencial dels alumnes.
  • Desplegar i consolidar al centre un projecte lingüístic plurilingüe.

Un grup impulsor format per uns quants professors elabora el Pla d’Acció que ha de permetre traslladar la llengua anglesa a l’aula en diversos formats: en algunes sessions de la matèria de tecnologia de 2n d’ESO;  al treball per projectes dels diferents nivells.  Paral.lelament, aplica iniciatives per incrementar l’ús de l’anglès en la comunicació interna del centre.