Pla català de l’esport

El departament d’Educació Física és membre de la junta directiva del Consell Esportiu del Vallès Oriental des de l’any 1992. En aquest llarg període, molts alumnes de l’institut han participat en el programa d’esport escolar organitzat per la Secretaria General de l’Esport.

L’any 2005 s’inicia A Catalunya el PCEE (Pla Català de l’Esporta a l’Escola). El nostre institut en va començar a formar part activa el 2006 com centre pilot de La Garriga, en coordinació amb els consells escolars dels centres, els ajuntaments, el Consell esportiu comarcal i la Secretaria General de l’Esport de Catalunya.

Objectius de l’AEE Institut Manuel Blancafort

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Punts clau

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

 • Creació de l’Associació Esportiva Escolar  al centre educatiu, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del municipi.
 • Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor d’Educació física del centre educatiu (Professor Manel Mañas Cortés (amb incentius com la reducció horària).
 • Col·laboració entre el centre educatiu, el consell esportiu CEVO i l’ajuntament de La Garriga.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del municipi.
  Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies. Incorporant els CIATE’s com eina de formació dels futurs monitors esportius pels centres de primària, secundària i casals i campus esportius d’estiu. Som un centre/AEE pioner a Catalunya per integrar el programa formatiu CIATE i Curs de gestió de petites entitats esportives dins del marc curricular de 2n de batxillerat.

Drets

 • Assessorament per part de personal de la Secretaria General de l’Esport i del Departament d’Ensenyament, i de les seves respectives Representacions i Serveis Territorials.
 • Integració en el Sistema d’Indicadors de Qualitat de l’Esport Escolar, que s’actualitza periòdicament, sempre que es proporcionin les dades requerides a tal efecte mitjançant els informes – memòria.
 • Participació del coordinador/a del PCEE en els cursos i seminaris de formació que organitzin el Consell català de l’esport, el Departament d’Ensenyament i el consell esportiu corresponent, cursos que podran ser subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries, i reconeguts pel Departament d’Ensenyament.
 • Participació dels dinamitzadors/es, tècnics/ques, entrenadors/es, monitors/es, àrbitres, etc., en els cursos de formació que organitzin el Consell Català de l’Esport i/o pel consell esportiu corresponent, cursos que podran ser subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 • Participació de l’alumnat en les activitats físico-esportives que organitzin el Consell català de l’esport i/o el consell esportiu corresponent, que podran ser subvencionades parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 • Rebre informació directa dels programes de promoció de l’activitat física en edat escolar i dels hàbits saludables que es portin a terme des del Consell Català de l’Esport o des d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Rebre informació sobre les ajudes públiques en l’àmbit de l’esport escolar, per facilitar el desenvolupament de les activitats esportives extraescolars als centres educatius tant de primària com de secundària, i assessorament per part de les Representacions Territorials de l’Esport, dels Consells Esportius i dels comissionats/es del Departament d’Ensenyament a l’hora de fer els tràmits necessaris.

L’Associació Esportiva Escolar Institut Manuel Blancafort està inscrita  al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya des del 2006