Preguntes més freqüents

1. Què t’ofereix la Formació Professional (FP) dual?

Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte (salari) o beca (aportació econòmica). Aprendre en situacions reals de treball. Adquirir experiència professional, augmentant les possibilitats d’inserció laboral (a la mateixa empresa o al sector). Fes clic aquí.

2. Quins cicles puc fer en FP dual?

Per veure quins cicles pots fer en dual fes clic aquí.

3. Quina diferència hi ha entre l’FP dual i les pràctiques (FCT)?

FP dual FCT
En cas d’accident Seguretat Social o Mútua de l’empresa Assegurança escolar
Relació amb l’empresa Acord formatiu en beca Acord formatiu en contracte laboral Acord de pràctiques
Retribució No poden ser inferiors a l’IPREM(*).

A partir 1 de setembre 2021 l’import mínim s’estableix a l’apartat 18.4 Resolució EDU/2085/2020

No poden ser inferiors al salari mínim interprofesional o segons conveni Sense remuneració
Avaluació i qualificació Reconeixement dels aprenentatges fets a l’empresa. Avaluació i qualificació entre l’empresa i l’institut. Apte / No apte

IPREM: Indicador públic de renda d’efectes múltiples. En els convenis vigents a l’entrada en vigor de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, l’import de la beca que s’hi estableix serà d’aplicació a partir de l’1 de setembre de 2021, sense perjudici que les parts signatàries acordin avançar l’aplicació de l’import mínim.

4. La dual significa fer més hores a l’institut?

No. Al contrari perquè les hores es distribuiran entre el centre educatiu i l’empresa.

5. Quantes hores faré a l’empresa en FP dual?

Al voltant de 1000 hores.

6. Si sóc major d’edat, puc participar en l’FP dual?

Sí, amb un tipus de contractació que permeti la teva estada a l’empresa o en la modalitat beca. Actualment, es pot fer un contracte per a la formació i aprenentatge fins a 25 anys.

7. Si tinc menys de 18 anys puc participar en l’FP dual?

Sí, sempre que hi hagi empreses amb disponibilitat d’oferir estades amb les limitacions corresponents als menors d’edat, respecte a les condicions de seguretat i normatives laborals.

8. I si no puc o no vull fer FP dual?

Si no vols o no pots fer FP dual caldrà que signis el full de renúncia i t’hauràs d’incorporar a la modalitat ordinària.

9. Què passa si començo l’FP dual però a mig curs vull deixar-ho?

Quan comences l’FP dual estàs prenent un compromís amb l’empresa i amb l’institut i caldrà que treballis la teva capacitat d’esforç per assolir-lo. Des del centre educatiu et facilitarà les indicacions oportunes.

10. L’alumnat major de vint-i-vuit anys que estigui fent la formació dual amb beca, estan coberts per l’empresa o bé han de fer una assegurança privada?

Pel que fa a les assegurances escolars de l’alumnat, només cobreixen fins als 28 anys. Per tant, als alumnes més grans de 28 anys, des dels centres se’ls ofereix la possibilitat de contractar una assegurança privada que cobreixi els incidents que puguin tenir lloc en les instal·lacions pròpies de l’institut així com durant la FCT. Pel que fa a l’estada amb la beca formativa, l’empresa, en donar-los d’alta a la seguretat social, les contingències professionals i les contingències comunes ja les té cobertes.

11. He de buscar l’empresa on fer l’FP dual?

El centre educatiu quan ofereix l’FP en modalitat dual ja té empreses col·laboradores, però tu pots proposar altres empreses que, si es considera adient pel centre, es signaria amb elles un conveni de col·laboració per la dual.

12. En quina empresa faràs les pràctiques?

Cada centre educatiu té les seves empreses col·laboradores i faràs l’estada en una empresa o en una altra depenent tant dels criteris de selecció pactats com del nombre d’alumnat i empreses que tingui el centre educatiu.

13. Quins criteris es faran servir per seleccionar-te per anar a l’empresa?

Els criteris de selecció es marcaran entre el centre educatiu i l’empresa. Han de ser uns criteris públics.

14. He de rebre formació sobre riscos laborals, prèvia a la meva acollida a l’empresa?

Abans de començar el període d’alternança, l’alumnat haurà cursat amb aprofitament la unitat formativa de Prevenció de Riscos Laborals (del mòdul de FOL). L’empresa, en el seu pla d’acollida, oferirà a l’alumnat la informació sobre els riscos i els mitjans de protecció específics corresponents al lloc que ocuparà a l’empresa durant la seva estada formativa.

15. Beca o contracte, quina és la millor opció?

Ambdues opcions poden ser adients si l’alumne pot realitzar un bon aprenentatge a l’empresa (pla d’activitats). En general, la millor l’opció és la de contracte, per la condició de treballador de l’alumnat, que demostra un clar compromís de l’empresa en la formació de l’alumnat aprenent. Segons sigui el tipus de contracte laboral escollit (usualment el contracte per a la formació i aprenentatge), l’empresa compta amb bonificacions i reduccions de les quotes a la Seguretat Social entre altres avantatges.

16. Quins avantatges té per a mi el contracte per a la formació i aprenentatge?

És el tipus de contracte laboral que més s’ajusta el fet de compaginar l’activitat laboral amb la formativa al centre educatiu. Es té total cobertura de la Seguretat Social, inclòs l’atur, a més de tota la protecció del dret laboral. En aquest contracte s’estableixen mecanismes per garantir que el treballador realitzarà la formació adient al títol d’FP a adquirir i quan la realitzarà.

17. Si tinc un contracte a temps parcial en una empresa, puc paral·lelament realitzar formació en alternança?

Sí, respectant que les jornades siguin complementàries. L’alumne/a, ha de comunicar als seus ocupadors que està en situació de pluriocupació, per si cal ajustar els percentatges de cotització.

Cal que les funcions que es facin com a treballador siguin diferents de les que es desenvolupen en l’alternança.

18. Si la empresa decideix finalitzar la meva estada, què passarà?

En aquest cas, el centre educatiu garantirà la continuació i finalització dels teus estudis.

19. La beca de formació implica una relació laboral?

No. Es tracta d’una ajuda econòmica perquè puguis dedicar tot el teu temps actiu a la teva formació, tot i que és una relació assimilada a la laboral a efectes de Seguretat Social. Per tant, has d’estar donat d’alta a la SS.

20. Si sóc menor d’edat, com he de fer perquè l’empresa em faci l’ingrés de l’aportació econòmica de la beca o del salari del contracte?

El compte a facilitar a l’empresa ha de ser un compte en el qual tu figuris com a titular o cotitular.

En el cas d’alumnat menor d’edat, per fer l’obertura d’un compte bancari, ha de signar també el teu representant legal (pare/mare – amb un dels 2 n’hi ha prou si l’altre no s’hi oposa-, o tutor/a). L’alumne/a constarà com a titular i el seu pare/mare com a representant legal o altres formes de cotitularitat. Si fos un menor emancipat, aquest/a alumne/a pot obrir i contractar lliurement productes bancaris com una persona major d’edat.

21. Quants diners cobraré fent FP dual?

Actualment, a Catalunya, és el valor de l’IPREM (Indicador de Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

A partir de l’1 de setembre del 2021 el valor de referència serà l’SMI del 2020 (Salari Mínim Interprofessional):

  • En els cicles formatius de grau mitjà, el 50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020.
  • En els cicles formatius de grau superior, el 60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020 durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i el 70% al llarg de la segona meitat.
  • Si la jornada és menor que la jornada ordinària de l’activitat, l’import de la beca serà la part proporcional que correspongui

22. Si estic en beca, quin és l’horari entre empresa i centre (descansos, torns, nocturn, etc.)?

El temps d’estada en la formació dual a l’entitat ha d’estar comprès entre les 6 hores i les 22 hores.

  • La dedicació màxima, al centre i a l’entitat, no pot sobrepassar les 40 hores setmanals i les 8 hores diàries. Durant els períodes no lectius escolars, la dedicació màxima no pot sobrepassar les 8 hores diàries i les 40 hores setmanals.

Descansos

  • Entre jornades d’estada a l’entitat el descans mínim ha de ser de 12 hores.
  • Descans setmanal. L’alumnat major d’edat ha de fer 1,5 dies de descans de l’entitat i centre educatiu a la setmana com a mínim, i 2 si són menors d’edat. D’aquests dies de descans, almenys 1 a la setmana ha de ser coincident tant a l’entitat com al centre educatiu.
  • Descans anual. Has de fer, almenys, 31 dies de descans dins d’un període continuat de 12 mesos. D’aquests 31 dies, almenys 15 han de ser consecutius i han de coincidir amb dies no lectius del calendari escolar.

 Límits dels menors d’edat:

  • No pot fer l’estada en horari nocturn, dies festius, o bé sobrepassar el límit horari establert.

23. Tinc una beca, puc continuar cobrant l’atur o subsidi?

Qualsevol d’aquests conceptes econòmics tenen la seva pròpia normativa i els seus criteris interpretatius. Per tant, l’alumne ha de presentar la beca perquè sigui el pagador d’aquesta prestació/subsidi qui determini la compatibilitat amb la beca.

24. Si estàs com a demandant d’ocupació i passes a ser becari, has de realitzar alguna gestió?

No. Els becaris es consideren desocupats que no busquen feina i no aturats en cerca de feina.

25. Tindràs retenció d’IRPF si estàs becat?

La responsabilitat d’aplicar la retenció que correspongui és de l’empresa. A l’aportació econòmica que percep l’alumne ha de constar tant les cotitzacions a la Seguretat Social com la retenció d’IRPF.

26. Si tens una beca d’estudis, és compatible amb la beca DUAL?

Sí, si és una beca d’estudis finançada pel Ministeri, ja que aquestes no impliquen alta a la Seguretat Social (SS).

27. Si comences l’FP dual amb beca, pots passar a contracte?

Sí que pots passar de beca a contracte. Per mantenir la continuïtat en la formació dual, el contracte ha de permetre compaginar treball i estudis. Caldrà modificar l’acord de beca a contracte. Per tal d’assegurar que sigui compatible la seva formació en l’empresa i al centre docent, l’acord tan sols contemplarà les hores de treball que tinguin reconeixement acadèmic, sense superar les 40 hores setmanals entre les hores al centre educatiu i les hores a l’empresa que corresponguin al reconeixement. L’empresa ha de mantenir un tutor, per tal d’assegurar el seguiment i valoració de les tasques pactades al pla d’activitats. Per tal d’afavorir la titulació de l’alumne (un dels principals objectius de la formació dual), convé que l’empresa pugui facilitar l’accés de l’alumne a proves o determinades activitats proposades pel centre educatiu.

28.- Si tinc una incapacitat permanent, puc fer FP dual (beca)?

Si la incapacitat és permanent total, l’alumnat no pot fer tasques que estiguin relacionades amb una professió determinada, però si d’altres. Si la incapacitat permanent és absoluta, no pots realitzar cap tasca.

FAQs Alumnat en pdf