Salut

Actuacions del personal en situacions d´emergència

  1. a) Davant d’una situació d’emergència es trucarà al 112.
  2. b) S´avisarà a la família de l’alumne.

 

Actuacions del personal en situacions de malaltia

  1. a) En cas de situacions que no suposin emergència o de símptomes de malaltia, es trucarà al pare/mare o tutor legal per tal que estigui informat i el pugui recollir.

 

Administració de medicaments als alumnes

  1. a) Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han de signar una autorització on es demani, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.