Trets d’identitat del centre

El centre educatiu La Roureda té 25 anys d’història. L’any 1987, moment de la seva creació, es varen instaurar les bases pedagògiques del centre i s’han mantingut durant aquests anys. Els trets d’identitat s’han anat adaptant als canvis de la societat, i és en aquest moment que la comissió d’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, constituït per membres de tots els sectors de la comunitat educativa, als quals volem agrair profundament la seva implicació i estimació per l’escola, estan modificant els documents d’autonomia de centre a la normativa vigent. És objectiu prioritari donar continuïtat a la construcció compartida del projecte d’escola i continuar creant sentiment de pertinença entre tots els membres de la comunitat.

En l’actualitat ens trobem en ple procés de reflexió, discussió, posada en comú i presa de decisions. La línia que estem seguint neix d’uns trets d’identitat que ens caracteritzen i, així mateix, ens diferencien com a institució escolar:

– Escola vinculada a l’entorn: el centre educatiu La Roureda està especialment vinculat amb l’entorn immediat. És un objectiu primordial proporcionar vivències, per tal que els alumnes coneguin i gaudeixin de l’entorn que els envolta i per aquest motiu s’aprofiten les ofertes culturals i naturals  que el municipi ofereix i, fins i tot, se’n generen de noves. Aprofitem aquestes sortides per a fomentar la incorporació d’actituds de respecte vers l’entorn. La nostra comunitat s’implica en tots els projectes del territori, ja que pensem que és la millor manera d’integrar tots els membres de la comunitat en l’entorn proper.

– Escola potenciadora de ciutadans crítics i participatius: des de l’escola es propicia una gestió democràtica, solidària i afavoridora de la cohesió social amb vivències motivadores: generacions d’escenaris en què les relacions personals, la cooperació i la responsabilitat constitueixen l’eix de la trama educativa. Integrem l’aprenentatge cooperatiu com a línia d’escola.

– Escola inclusiva: ens mostrem com una escola per a tothom amb un ensenyament personalitzat, que s’ajusta a les característiques personals de cadascú. Potenciem l’autonomia dels alumnes per que sàpiguen aprendre de manera autònoma amb una estructuració cooperativa que permet que els infants s’ajudin mútuament a aprendre respectant la seves necessitats i interessos. Des de l’escola vetllem per a que s’estableixin dinàmiques inclusives i que afavoreixin un procés d’ensenyament-aprenentatge adequat a les capacitats de cada infant.

– Escola promotora de la cultura i tradicions catalanes i d’arreu del món: ens definim com un centre on s’estimula als infants en el coneixement de la nostra llengua, cultura, història i tradicions, per mitjà de vivències personals. Integrem les expressions populars, culturals i cíviques de la nostra cultura i d’altres, entenent la vida i la diversitat cultural, i promovent activitats relacionades amb la Història de Catalunya, els seus mites i les seves llegendes.

– Escola participativa, familiar i propera: entenem l’educació com un repte per a tots, una responsabilitat compartida entre tots els membres de la comunitat educativa, en tant en quant, vivim conjuntament una acció educativa i treballem per un mateix projecte educatiu. Els diferents agents que en formen part (pares, alumnes, personal no docent, mestres, direcció,…) se’n senten partícips, se senten identificats amb el projecte, implicats en la construcció activa i real del projecte educatiu de l’escola. Generem múltiples escenaris de participació dels quals tothom hi participa activament: la idiosincràsia de la nostra comunitat fa que el contacte diari amb les famílies sigui una dinàmica viva, d’interacció activa i fluida que beneficia a tots els membres per la proximitat i la confiança dipositada per les dues parts. Són moltes les activitats que realitzem, al llarg del curs, en família, perquè creiem que la implicació per part de les dues parts és un factor important en l’èxit educatiu de l’alumnat.

– Escola verda:  duem a terme accions per fer possible i progressar envers el desenvolupament sostenible. Des de l’escola fomentem el respecte per la conservació del patrimoni col·lectiu, incloent l’educació ambiental en el projecte educatiu de centre. Considerem necessari sensibilitzar l’alumnat envers una societat sostenible i, és objecte prioritari, l’adopció d’estratègies per millorar la relació del centre amb el medi ambient. Promovem projectes per conscienciar tota la comunitat educativa sobre les diferents problemàtiques mediambientals actuals.