Recollida de l’alumnat

Recollida de l´alumnat

  1. a) Tot l´alumnat del centre sortirà per la mateixa porta que fa l´entrada i serà entregat en mà a les persones autoritzades a principi de curs pel seus pares o tutors legals.  En cap cas s´entregarà un alumne a una persona que no ha estat autoritzada.
  2. b) Els alumnes de 3r a 6è podran marxar sols només en el cas que així ho hagin signat a la seva autorització de sortida.  El professor/a que el condueix resta exempt de la responsabilitat un cop s´ha realitzat la sortida de l´aula.

 

Malgrat això, es tindrà cura que tots els alumnes hagin abandonat el recinte escolar sense cap incidència.

 

  1. c) Pels casos esporàdics i puntuals de canvis de recollida o sortida dels alumnes, els pares o tutors legals hauran d´avisar per escrit a través de l´agenda o e-mail al centre, facilitant les dades de la persona a autoritzar.

 

  1. d) Pel cas de la recollida de germans petits a l´escola, a càrrec de germans més grans, aquests en ser menors de 14 anys, hauran de ser autoritzats expressament pels pares o tutors legals a l´autorització de recollida que el centre facilita a inici de curs.

 

Alumnes que utilitzen el servei d´acollida

L’AMPA de l’escola ofereix un servei d’acollida per tal que les famílies puguin portar els nens o recollir-los fora de l’horari d’entrada i sortida habitual de l’escola.

El servei d´acollida s´inicia a les 7:30 hores i en cap cas abans d´aquest horari. Els usuaris entraran per la porta de davant del pàrquing del carrer Marta Mata i utilitzaran el servei de timbre per accedir al recinte i entregar al nen/a al monitor responsable.

A les 8:50 hores, les monitores del servei d’acollida acompanyen als alumnes d’Educació Infantil fins a les seves respectives aules i als de Cicle Inicial fins al vestíbul del seu edifici i els lliuren en mà als professors responsables.

L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior van sols, respectant l’ordre establert, fins als punts d’accés determinat.

A la tarda, el servei d’acollida s’inicia a les 16:30 hores i finalitza a les 18:00 hores. Els nens i nenes són lliurats en mà als seus responsables legals.

 

Alumnes que realitzen activitats extraescolars

Pel cas dels alumnes que realitzin activitats extraescolars i siguin recollits pels monitors d´aquesta activitat, aquests hauran d´estar degudament autoritzats pels pares o tutors legals de l´alumne i hauran de fer constar les dades del monitor responsable, i l´horari i activitat que realitza. En cap cas s´entregarà l´alumne a cap responsable d´activitats extraescolars que no estigui autoritzat.  

 

Entrades al centre fora de l´horari habitual

Si els alumnes arriben al centre després de l’horari , se’ls facilitarà l’accés però els seus pares o representants legals hauran de justificar per escrit el retard. Pels alumnes que entren sols al centre, i arribin amb més de 15 minuts de retard, hauran de passar per Direcció on se’ls hi recordarà l’ horari d’ entrada i sortida, i aquest retard serà considerat un retard no justificat i quedarà enregistrat al registre d´entrades i sortides fora d´horari habitual.

 

Sortides del centre fora de l’horari habitual

Quan una alumne/a hagi  de sortir del centre fora de les hores habituals, ha de ser necessàriament recollit per un adult autoritzat, el qual ha de signar i omplir obligatòriament a consergeria o administració el registre d’entrades i  sortides fora d’horari habitual. L’ alumne serà recollit pel conserge i en cap cas les famílies aniran pel seu compte a les aules a buscar l’ alumne.

 

En el cas que els alumnes s’hagin d’absentar del centre per teràpies o tractaments continuats, les famílies hauran de comunicar-ho al centre per escrit, indicant l’horari i els motius.

 

Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l´alumnat a la sortida del centre

El centre tindrà exposat al panell d´anuncis  l´horari màxim de recollida dels alumnes, el qual preveu deu minuts de marge per realitzar la recollida.

Un cop esgotat el temps de marge es procurarà contactar amb el pare, mare o tutors legals. Un

cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb ells i quan hagi transcorregut un temps prudencial, es comunicarà telefònicament la situació a la policia local o els Mossos d’Esquadra per lliurar-los l’alumne perquè el custodiïn.