Informació General

Actuacions del personal en situacions d´emergència

Davant d’una situació d’emergència es trucarà al 112.

S´avisarà a la família de l’alumne.

 

Actuacions del personal en situacions de malaltia

En cas de situacions que no suposin emergència o de símptomes de malaltia, es trucarà al pare/mare o tutor legal per tal que estigui informat i el pugui recollir.

 

Administració de medicaments als alumnes

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han de signar una autorització on es demani, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.

 

Administració de Paracetamol

Seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.  Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Per administrar paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat i que podeu trobar a l’apartat d’autoritzacions i documents fotocopiables del menú.