Convocatoria de les subvencions de l’ajuntament de Llagostera a activitats extraescolars i material i sortides

Benvolgudes famílies,

L’Ajuntament de Llagostera ha obert el termini per presentar les sol·licituds per la subvenció de material escolar i sortides per al curs 2020-2021.

Termini: del 7 al 18 de setembre.

Lloc de presentació: Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Llagostera (Plaça del Castell, 1).

Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00.

Us adjuntem el full de la sol·licitud, les bases específiques i el full informatiu.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

Documentació General (fotocòpia i original)

– Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE).

– Llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació de l’ infant.

– Preinscripció a l’activitat extraescolar escollida amb l’import exacte de l’activitat.

Documentació econòmica (de cada un dels membres computables da la unitat familiar en edat laboral)

– Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

– En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

  • Les tres últimes nòmines.

– En cas de no estar treballant:

  • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
  • Certificat de vida laboral actualitzat.

 

Altra documentació

– En cas de separació o divorci: sentència de separació i conveni regulador on hi figuri la resolució sobre la custòdia, i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, la presentació de la corresponent denúncia.

– Carnet de família nombrosa.

– Carnet de família monoparental.

– Certificat acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior a 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.

– En cas de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.

Podeu trobar més informació a la web de l’Ajuntament https://www.llagostera.cat/noticies/1091/convocatoria-de-subvencions-pel-curs-202021.html

BASES

FULL INFORMATIU

SOL·LICITUD