Què és el GEP?

Què és el GEP?

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern,  i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

  El GEP Lacustària

Quina durada té?  
 Té una durada de dos cursos escolars (2016-2018), però una vegada finalitzat el termini continuarem fent actuacions per tal de seguir treballant des d’un àmbit plurilingüe.
 
 
Per què el GEP?
 El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteixl’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.
  L’ús de diferents llengües estrangeres per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.
Share