Pla d’obertura del 8 al 19 de juny del 2020

El Pla d’obertura següent segueix les “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” (Per al desplegament del ​PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DELS CURS 2020-2021​, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020)

1. Nombre de professionals que pot fer atenció presencial:

Personal no docent

LLocs

Assistència

Conserge

2

0

Vetlladores

2

0

Administrativa

1

1

Personal docent

LLocs

Assistència

Mestres

19

17

2. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre:

Mitjançant l’aplicació Dinantia i trucades telefòniques han confirmat:

Total de places

Conciliació laboral

Visita comiat puntual

No assistèn. confirmada

Sense resposta

Educació Infantil

P3

22

1

18

2

1

P4

21

3

10

2

6

P5

23

1o 2

20

1

0

 

Total de places

Assistència confirmada

No assistència confirmada

Sense resposta

Educació Primària

1r

23

11

3

9

2n

22

14

4

4

3r

24

16

1

7

4t

25

11

6

8

5è

21

9

3

9

6è

23

15

3

5

3. Organització de l’acció educativa presencial

Per l’alumnat d’educació Infantil (Annex 1)

Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores​.

L’alumnat serà atès presencialment per la tutora de P-3, el professor de reforç i la coordinadora d’infantil.

Per l’alumnat d’educació Primària (Annex 2)

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.
L’objectiu d’aquestes trobades en grup reduït és:

-Cura del benestar emocional dels infants
-Interacció amb els companys i companyes de la classe
-Tancament simbòlic del curs
Les trobades tindran un caire lúdic i en cap cas acadèmic.
L’alumnat serà atès presencialment per les tutores de cada grup.
Altre professorat farà suport presencial(rebuda de l’alumnat i necessitats específiques) La resta de professorat continuarà fent atenció telemàtica a l’alumnat.

Més informació sobre les mesures de protecció i prevenció veure (Annex 3)

 

Annex 1

PLA D’OBERTURA D’INFANTIL BAIXERAS

Estem en una finca de veïns/veïnes.
L’entrada principal a l’escola s’accedeix per una escala que va a la primera planta.
Però hi ha una segona porta, per l’escala dels veïns/es, que accedeix al entresol a les aules de P4 i P5.
Aquesta situació ens permet tenir més fluxe de persones i rebre les famílies que venen a acomiadar-se i recollir el material personal.
A partir del 8 de juny l’​horari d’atenció a les famílies serà en un sol jitsi: InfantilBaixeras de 12 a 13h, menys les videotrucades de grup (que es faran com sempre).

FÀMILIES QUE NECESSITEN CONCILIAR LA VIDA LABORAL

Els alumnes que assistiran a l’escola del 8 al 19/06. De 9h a 13h

Condicions sanitàries:

●  Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.

●  Establim una franja de 1⁄2 perquè els infants puguin arribar sense contactar entre famílies. Han de confirmar l’horari.

●  Els adults no podran entrar al centre.Deixaran el seu fill/a a la porta d’accés per l’escala de veïns de l’esquerra.

●  Assenyalarem les escales per tal d’esperar el torn d’entrada en cas de coincidir més d’una família.

●  Se’ls prendrà la temperatura a primera hora (portar guants). Si tenen febre, tos, mocs, mal de panxa… no es podran quedar. I es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic al moment d’entrar.

●  Es recomana utilitzar un calçat diferent per dintre de l’escola.

●  Les mestres portarem mascareta.

●  Els infants estaran a l’aula de P4. Es crearan 8 espais separats de 2 m2: aula i

porxo.

●  Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà

documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

●  Es facilitarà a cada infant una caixa de materials i joguines d’ús individual.

Assegurant que per l’ús d’un altre infant, s’haurà desinfectat.

●  El pati han de jugar individualment. Sortir tots junts per grups (en el nostre cas,

només es preveu un grup).

●  Cadascú tindrà una cistella per les seves coses personals (jaqueta, motxilla, esmorzar a l’entrada de l’aula). Només ho podrà tocar el propietari/a.

●  S’hauran de rentar les mans sovint. Sobretot abans i després de menjar, anar al lavabo, etc. I almenys cada 2 hores.

●  Recomanem que portin la seva pròpia ampolla d’aigua de casa.

HORARI VISITES INDIVIDUALS PER FAMÍLIA

L’alumnat d’infantil que ho sol.liciti serà convocat a un dia i una hora per tal d’acomiadar-se personalment acompanyat del pare, de la mare o del tutor o tutora legal. En aquest moment se li entregaran els objectes personals i l’informe final.

Annex 2

PLA D’OBERTURA PRIMÀRIA BAIXERAS

L’Edifici té dos portes d’entrada. Una principal i una secundària.
A l’entrada principal s’hi accedeix pel carrer Salvador Aulet amb un ampli espai tallat al trànsit. Serà per aquesta porta per on farem l’entrada i la sortida de l’alumnat.
Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.
Els adults no podran entrar al centre.
Es posarà una taula a l’entrada de l’edifici per tal que les famílies puguin entregar la declaració responsable i en el cas que no la portin de casa que ho puguin fer in situ.
Es prendrà la temperatura als infants a primera hora (Si tenen febre, tos, mocs, mal de panxa… no es podran quedar).
Es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic al moment d’entrar.
Les mestres portarem mascareta. És recomana també a l’alumnat l’ús de la mascareta. Han de venir esmorzats de casa i recomanem que portin la seva pròpia ampolla d’aigua de casa.
Pujaran per les escales en fila i respectant la distància de dos metres entre els infants. Assistirà un grup classe diariament.
Es situaran en les seves aules excepte l’alumnat de sisè que podrà entrar a la seva aula però es seurà en l’aula de cinquè.
A l’aula es distribuiran de manera que respectin la distància de seguretat.
Si han d’anar al lavabo es rentaran les mans amb sabó abans d’anar-hi i un altre cop en acabar.
En acabar tornaran a baixar les escales en fila fins arribar a la porta principal mantenint la distància de seguretat.

1⁄2 grup assistirà de 9h a 11h i l’altre 1⁄2 grup d’11’30h a 13’30h. Dies d’assistència:

2n

dijous 11 de juny

4t

divendres 12 de juny

3r

dilluns 15 de juny

5è

dimarts 16 de juny

1r

dimecres 17 de juny

6è

dijous 18 de juny

Les sessions de dues hores estan pensades amb el següent contingut:

-Dinàmiques d’acompanyament emocional
-Recollida dels estris personals en les baixebags.
-Acomiadament del curs
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

Annex 3
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:

• Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar- ho.

• Per a treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de durada.

• El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.

• Utilització correcta de les mascaretes.

És convenient disposar de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.

a. Distanciament físic

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones als centres educatius, superior al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

b. Rentat de mans

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.

En infants i adolescents, es requerirà rentat de mans: ▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
▪ Abans i després dels àpats
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC
▪ Abans i després d’anar al WC
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre, accessos al pati,…) es recomana la col·locació de dispensadors de ​solució hidroalcohòlica ​per a ús del personal de l’escola.

c. Mascaretes

Segons l’OMS, la recomanació d ́ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:

Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.
Cal seguir les ​normes ​per a la seva correcta col·locació i enretirada.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>