Jardineria i hort

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS  DEL PROJECTE

El projecte intenta treballar de manera globalitzada les àrees instrumentals i el coneixement del medi . La metodologia emprada és la constructivista que es correspon amb la filosofia de l’escola i el màxims objectius són augmentar i millorar el nivell d’integració i el grau de responsabilitat dels alumnes amb dificultats , sensibilitzar i apropar a la resta de la comunitat educativa l’interès  i  respecte cap a la natura i al mateix temps dotar a l’escola d’una material didàctic molt valuós per tal de millorar la qualitat de l’aire i la concentració dels i les alumnes cap a les tasques acadèmiques.

Els alumnes que formen part de la Comissió de jardineria i hort de l’escola treballen conjuntament amb un grup de mares i pares que també en formen part.

Cal destacar també que treballem conjuntament amb algunes entitats externes que col.laboren amb nosaltres com és l’empresa GEA jardiners, Bichelos, el centre de jardineria Cal Agustí , hort urbà de Poble Sec…

 

PRINCIPALS OBJECTIUS D’APRENENTATGE

-Saber classificar plantes segons diferents criteris.

-Conèixer i utilitzar correctament les diferents eines i materials així com treballar la responsabilitat.

-Saber organitzar i gestionar d’una manera adequada les compres i manteniment del jardí i l’hort.

-Saber transmetre la informació en relació al manteniment de l’hort a la resta de l’escola.

-Saber cercar informació  i augmentar els coneixements sobre les plantes, les seves propietats, característiques. Confeccionar cartells informatius sobre les mateixes.

– Tenir iniciativa a l’hora d’aportar idees així com enregistrar la informació important en relació a les reunions conjuntes amb les famílies  que formen part de la comissió.

– Participar activament en l’organització de la festa de la primavera en la que està  implicada tota la comunitat educativa.

– Conèixer les principals plagues i malalties que pateixen les nostres plantes i iniciar-se en l’ús d’insectes beneficiosos i de pesticides naturals a l’hora de combatre les plagues.

– Conèixer la importància de les plantes per la vida humana.

– Mostrar respecte i sensibilitat cap a la natura.

– Millorar la qualitat de l’aire i la concentració dels alumnes a l’hora de fer tasques acadèmiques amb l’ajuda de plantes a les aules i en el pati.

 

PRINCIPALS ACTIVITATS D’APRENENTATGE REALITZADES

– Diari de camp del jardí i hort: es treballa la llengua escrita a partir de la redacció d’un diari dels esdeveniments més importants que es van observant en relació a la cura del jardí i hort.

– Problemes matemàtics: Es treballa de manera real i funcional alguns dels objectius de l’àrea de matemàtiques a partir dels càlculs i situacions quotidianes de distribució, recompte i compres en relació al manteniment del jardi i l’hort. Els alumnes responsables són els alumnes de la Comissió i la metodologia constructivista i funcional.

– Exposició de fotografies i exhibició durant la setmana que coincideix amb la festa de la primavera sobre les tasques realitzades. Es treballa la llengua catalana i s’utilitzen les noves tecnologies a través de la descripció de les tasques realitzades per la comissió i resta d’alumnes de les imatges triades conjuntament.

– Jardinet vertical de plantes aromàtiques: activitat a on s’estudia i s’experimenta amb diverses plantes aromàtiques i medicinals que fan conjuntament els alumnes de la Comissió amb alguns convidats i convidades de les seves classes que col.laboren amb ells  i que es va lliurar als alumnes d’Educació Infantil un cop acabat.

– Organització de la Festa de primavera: sent els i les alumnes conjuntament amb les mares i pares de la Comissió els protagonistes a l’hora de prendre decisions i fer propostes en relació a la Festa. L’any passat es van fer infusions d’herbes per tothom, un sorteig de plantes a través del qual els alumnes amb dificultats van treballar la numeració i van ser els presentadors, repartició i trasplantament de verdures i fruites que totes les famílies que es podien endur a casa seva, exposició de cartells explicatius sobre les propietats i beneficis de les verdures i altres plantes del nostre hort i jardí…

– Sortida al centre de jardineria Cal Agustí per tal de realitzar les compres necessàries per al manteniment i cura del nostre jardí.

– Activitats creatives i plàstiques relacionades amb la natura i les plantes en diferents propostes per a tots els infants de l’escola i que s’exhibiran el dia de la Festa.

– Taller d’amanides a càrrec de l’empresa de càtering de l’escola i que va anar dirigida als alumnes de Cicle Superior.

– Taller de colònies naturals per a tota la Primària fent ús de les nostres pròpies plantes aromàtiques.

– Taller sobre les abelles i la mel.

– Entrevistes a jardiners i jardineres professionals.

– Venda de d’esqueixos de les nostres pròpies plantes per ampliar el pressupost de la Comissió i alhora per treballar la matemàtica i la llengua oral a partir de situacions reals i funcionals.

 

PRINCIPALS TASQUES I PROPOSTES PER LA DINAMITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE MARES I PARES

 

Tenir cura del manteniment de les plantes de l’escola per tal d’assegurar la permanència i bon estat de les mateixes com a valuós material pedagògic i terapèutic:

– Canvi de testos trencats o en mal estat

– Trasplant de plantes pesades, preparació de pesticides naturals ecològics i econòmics i fer-ne un seguiment sistemàtic del seu ús i resultats.

– Neteja de fulles i cura de l’estètica de les plantes.

– Poda d’arbustos

 

Altres propostes:

– Classificació de plantes segons característiques , usos, origen… i inventari de les mateixes.

– Col·laboració i ampliació de l’hort . Tenir cura dels aspectes més tècnics de la cura del mateix.

– Senyalització amb el nom científic de les plantes per tal de facilitar el seu estudi.

–  Propostes d’ampliació del material vegetal amb plantes de característiques i usos diferents.

– Coberta verda al pati que substitueixi el porxo.

 

– Dinamització de la Festa de la Primavera i participació en les reunions conjuntes amb alumnes.

 

– Iniciativa i suport en les propostes de tallers pel dia de la Festa de la Primavera que impliquen a tota l’escola.