Parlament de delegades i delegats

El Parlament del Baixeras.-  Assemblees de classe

Les assemblees i el parlament són espais on els i les alumnes viuen el funcionament democràtic de l’escola. Són els moments on poden opinar i aportar idees per a millorar el dia a dia del centre. D’aquesta manera, participen activament  i tenen la possibilitat de prendre decisions. L’objectiu és que els i les alumnes esdevinguin protagonistes del seu aprenentatge com a ciutadans i ciutadanes crítics i responsables.
La dinàmica que s’establirà entre les assemblees i el parlament és la d’un diàleg i un intercanvi constant per anar millorant i enriquint els plantejaments inicials.

Assemblees de classe.

Cada grup classe s’ha de constituir com a assemblea per tant, primer cal explicar els objectius, el funcionament i les finalitats  d’aquesta eina de participació. Una de les primeres decisions seria escollir l’espai físic dins de l’aula (racó de la ciutadania) on s’exposarà tot el relatiu a la presa de decisions del grup (acords, idees, propostes, temes pendents …).
Posteriorment, la mestra haurà de crear un clima d’aula propici per tal d’escollir   un delegat i una delegada. (A principi de cada curs, el claustre decidirà la durada del càrrec.) Simultàniament, haurà d’explicar les funcions i responsabilitats del càrrec:

  1. Representar al grup classe al parlament.
  2. Prendre notes dels acords  de les assemblees i del parlament.
  3. Transferir els acords del parlament a les assemblees i a l’inrevés.
  4. Gestionar el racó de la ciutadania.

Cada grup classe ha d’establir un espai dins de l’horari setmanal diferent del de tutoria.

Parlament del Baixeras.
El parlament el configuren els delegats i delegades de cada grup classe o assemblea  i és dinamitzat per la directora i la cap d’estudis.   Una de les primeres decisions és decidir l’espai on es faran públiques tant les decisions com les convocatòries.   La finalitat del parlament és ser  un espai de trobada i diàleg entre l’alumnat i els mestres per tal de prendre decisions relatives al funcionament del centre. El parlament  hauria de servir per a compartir projectes ( Obre els ulls, vivim aquí…) crear-ne de nous, recollir les inquietuds dels grups classe i col·laborar activament en l’organització de les festes escolars.  La periodicitat de les trobades anirà en funció de les necessitats que el propi Parlament estableixi.

 

Tots els membres de la comunitat educativa s’han d’implicar per al bon funcionament tant de les assemblees com del parlament. Tant mestres com alumnat i famílies, si s’escau, han de participar activament en l’aportació d’idees i en el compromís de portar a terme els acords presos.

Educació per a la Ciutadania:  Assemblees d’aula i El Parlament del Baixeras

Cicles:     Ed. Primària. Temps:  1 sessió quinzenal-mensual d’assemblea de classe
1 sessió bimensual mensual de Parlament

Objectius generals

Continguts generals

 1- Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma.

1.1-Actuar amb autonomia i responsabilitat en la vida quotidiana i en les  relacions de grup, tot elaborant i aplicant valors i normes de convivència.

 

2- Aprendre a conviure.

2.1-Reconèixer i practicar els valors i normes que afavoreixen la convivència i la relació entre les persones, així com estratègies de resolució de conflictes des del diàleg i la mediació.

2.2-Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits i grups socials i de les  formes de contribuir al seu desenvolupament i la seva millora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.

3.1-Conèixer els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques i el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics. Fomentar iniciatives de participació democràtica i responsable dins del centre, participant activament en activitats fora del centre, com a eina per aprendre a assumir els deures ciutadans i compromisos socials.

3.2-Identificar, analitzar i rebutjar les situacions d’injustícia i discriminació, per raó de gènere, origen o creences, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de les persones i grups més desafavorits. Desenvolupar sentiments d’empatia i actituds que garanteixin el respecte i la convivència entre els diversos grups.

 

 

1.     Identitat i autonomia.

-Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives de presa de decisions, valorant la dignitat, la llibertat i la responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia personal

1.     Convivència i valors cívics.

 

– Valoració de les normes de convivència que han de regular les relacions socials  a l’escola, i de la transformació de la seva bona pràctica en hàbits cívics aplicables a d’altres àmbits relacionals.
-Valoració i aplicació del diàleg  com a instrument per resoldre
els problemes de convivència i els conflictes d’interessos en les relacions interpersonals. Desenvolupament de la capacitat d’expressió d’opinions i judicis de forma assertiva.
-Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins l’entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i en les relacions intergeneracionals.
-Responsabilitat en l’exercici dels drets i deures que ens
corresponen com a membres d’un grup i acceptació de compromisos i assumpció de responsabilitats en activitats de l’entorn.
– Identificació de drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics, aplicant conductes de responsabilitat i preservació en el seu ús.
-Valoració de la participació com un dret i un deure. Identificació i ús dels mecanismes de participació en el funcionament de l’aula i de l’escola, valorant les estratègies de treball en grup implicades.
-Pràctica de normes cíviques i assumpció de rols per mitjà del joc i la simulació.

1.     Pertinença i ciutadania

 

– Presa de consciència dels diferents grups socials als quals l’alumnat pertany. Identificació de les aportacions que com a ciutadans es poden fer a cada un dels nostres grups de pertinença.
– Defensa i cura de l’entorn, valorant les repercussions que té a nivell global la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i estratègies de consum responsable.
-Valoració de la capacitat per adaptar-se a una realitat en constant evolució, per mitjà d’actituds flexibles i obertes.
-Valoració de la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la realitat.

 

 

Competències Bàsiques Objectius Didàctics Continguts Criteris d’Avaluació
 -Competència comunicativa, oral.

-Competència d’ autonomia i iniciativa personal.

-Competència social i ciutadana.

 -Manifestar, de forma respectuosa i assertiva, les opinions pròpies.

-Respectar les opinions de la resta.

-Acceptar i respectar les decisions preses i acordades en grup (assemblees i parlament)

-Comprometre’s i implicar-se en el desenvolupament dels acords presos.

– Acceptar els diferents rols que es donen en la participació democràtica. (delegats d’aula, representants parlament…)

 -Valoració i respecte de les normes de convivència del grup i del centre.

-Ús del diàleg com a estratègia de comunicació i intercanvi d’opinions.

-Desenvolupament dels drets i deures individuals i col·lectius per a acceptar les responsabilitats.

-Valoració del treball en grup com a estratègia per aprendre a compartir.

-Valoració de la disponibiltat per trobar sol·lucions als problemes i millorar l’entorn.

– Identificació  dels diferents rols que es poden desenvolupar en funció dels diferents contextos.

 

 -Argumentar i defensar les pròpies opinions desenvolupant habilitats de
comunicació assertiva. Escoltar i respectar les opinions dels altres, actuar
amb autonomia valorant i responsabilitzant-se de les conseqüències de les
pròpies accions.

-Descriure els mecanismes bàsics del funcionament democràtic, aplicats als
òrgans de govern de diferents institucions (municipals, autonòmiques,
estatals, europees), tot identificant els valors cívics de la societat
democràtica i establint un paral·lelisme amb els mecanismes de participació
a l’aula i a l’escola.