Lecto-escriptura. Constructivisme

Aquest treball es va iniciar al cicle inicial per donar continuïtat a la línia metodològica iniciada, però no consolidada, a l’educació infantil. El curs 2006-2007 es va implantar al cicle mitjà i a l’últim curs de l’educació infantil. El nostre objectiu és aconseguir progressivament la implantació a tota l’etapa educativa.

Actualment l’escola s’ha plantejat oferir situacions educatives que posin a prova l’ús de les noves tecnologies. Per a concretar aquesta finalitat ens proposem crear una base de dades a partir d’un corpus de textos de diversa tipologia i de qualitat que estiguin disponibles a la web. També crearem una fonoteca amb gravacions de qualitat per posar a l’abast dels alumnes models d’oralitat.

La metodologia amb la que treballem està basada en el constructivisme. L’aprenentatge de l’alumne es basa en la construcció que ell realitza a través de les seves experiències i del seu coneixement de l’entorn.

Des d’aquesta perspectiva entenem l’aprenentatge de la llengua escrita com l’escriptura de la llengua i la llengua que s’escriu en els textos, i com el coneixement lletrat que condiciona el resultat del mateix procés d’aprenentatge. La innovació es basa en la consideració d’aspectes metalingüístics i metacognitius en tres dels components del procés ensenyament i aprenentatge: alumnes, professor i text. Pel que fa a l’alumne el currículum està basat en les seves capacitats i es té en compte sobretot, la complexitat de la construcció i la reflexió sobre el procés. Des del punt de vista del professor s’insisteix en què l’ensenyament i aprenentatge de la lectura i escriptura s’ha de fer en un context d’oralitat i s’ha d’obtenir un resultat material (gràfic, virtual…).

A través del disseny de tasques basades en la tipologia textual aconseguim els objectius d’ensenyar llenguatge escrit, pensar sobre el llenguatge i les característiques definitòries dels diferents tipus de text.

Creiem que si ensenyem als i les alumnes a pensar i reflexionar sobre quins processos es posen en marxa a l’hora d’afrontar-se a un text, podrien millorar l’aprenentatge de la lecto-escriptura, ja que els posaríem a l’abast recursos que els adults ja utilitzem. La idea és aprendre a pensar sobre el llenguatge per tal de millorar totes les produccions orals i escrites dels i les alumnes. A mesura que es va assolint aquest aprenentatge s’aniran desenvolupant les habilitats cognitivo-lingüístiques i això facilitarà que els i les nostres alumnes siguin bons ciutadans.