Èxit Educatiu

El Programa Èxit ofereix un acompanyament dels infants que presenten dificultats en el procés d’aprenentatge mitjançant activitats de reforç escolar. Aquestes s’ofereixen en horari no lectiu en sessions d’1:30h. dos dies a la setmana i són supervisades, en coordinació amb els tutors/es corresponents, per joves estudiants universitaris o de cicles formatius: els anomenats “amics/gues grans”.

Aquest programa, impulsat i finançat pel Consorci d’Educació de Barcelona, va dirigit a nois/es d’entre 5è de primària i 4t de secundària. L’accés al programa s’estructura a través dels centres educatius que, en cas de tenir alumnat que necessita reforç escolar, han de formalitzar una sol·licitud de participació al Consorci presentant un projecte eaborat de forma conjunta entre l’institut i les escoles que té adscrites. La selecció dels centres participants es fa en base a criteris de: complexitat del centre, qualitat del projecte i experiència prèvia en el programa. Una vegada el centre està admès en el programa, el professorat implicat rep un reconeixement que es tradueix en l’acreditació de 15 hores del pla de formació del Consorci d’Educació.