Atenció especialistes

El centre disposa de professionals especialitzats en les àrees de Logopèdia, Fisioteràpia i Psicologia.

FISIOTERÀPIA

Entenem que la funció del Fisioterapeuta a la nostra escola atén tant a la visió clínica de la fisioteràpia pediàtrica com a la visió de suport educatiu.

 • Desenvolupem un rol rehabilitador per ajudar als nens que presenten dificultats motrius, a millorar les seves habilitats motores permeten-li tenir un desenvolupament d’acord amb les seves possibilitats. 
 • D’altra banda, cada cop més, el paper del fisioterapeuta pren més importància com element de suport educatiu per al docent en la planificació de la resposta educativa, oferint orientacions i pautes contextualitzades als problemes que sorgeixen amb l’alumnat amb discapacitat motriu.

El model fisioterapèutic que utilitzem a la nostra escola respon a la “Teoria dels Sistemes Dinàmics de l’Aprenentatge Motriu”, prioritzant la funcionalitat dels aprenentatges i potenciant que aquests es produeixin en situacions quotidianes. Entenem que el desenvolupament motriu del nen necessita d’una maduració cognitiva per a poder arribar a tot el seu potencial. 

 • Donem molta importància al posicionament dels alumnes amb risc de presentar deformitats durant el seu desenvolupament.
 • Realitzem adaptacions i apliquem sistemes de posicionament personalitzats.
 • Mantenim una estreta col·laboració amb els serveis de RHB i amb els tècnics ortopèdics  que atenent als nostres alumnes.
 • Donem suport a l’àrea d’Educació Física assessorant als docents i participant, si es cau, en les sessions.
 • Organitzem sessions grupals per treballar de forma lúdica aspectes de mobilitat.
 • Confeccionem ajudes tècniques específiques per millorar l’accés a les activitats proposades pels docents.
 • Participem activament en les activitats complementàries (piscina i teràpia assistida en gossos).

A part d’aquestes tasques d’assessorament i d’atenció directa, com a professionals especialitzats en la filosofia Snoezelen (amb la titulació de Terapeutes Snoezelen), donem suport i participem activament en les activitats d’estimulació multisensorial que es porten a terme cada tarda amb els grups de Sensorial. 

 

LOGOPÈDIA

En el servei de logopèdia atenem a l’alumnat de forma individual, en petit grup i/o dins el grup classe.

La logopeda té la funció de fer una valoració diagnòstica de l’alumnat, atenent la comunicació, la parla i el llenguatge i realitzar una programació individual i personalitzada que s’ajusti a les seves necessitats, fent el tractament més adient en cada cas.

Oferim estratègies i recursos per tal que l’alumnat pugui expressar-se, de forma verbal i no verbal, amb iniciativa i autonomia en el seu entorn més proper i quotidià, orientant la nostra intervenció a estimular les demandes, l’expressió de desitjos, els pensaments, els sentiments…

Treballem la comunicació des de la seva globalitat (el gest, la mirada, la rialla, el plor…) utilitzant diferents tècniques i suports per a cada alumne depenent de les seves característiques i necessitats amb l’ajuda de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC); objectes tangibles, fotografies, pictogrames (ARASAAC), signes manuals, plafons de comunicació digitals… per fer-los els més competents possible a nivell comunicatiu.

Al llarg del procés d’aprenentatge comunicatiu i lingüístic realitzem reunions periòdiques amb els tutors i els professionals que atenen l’alumnat per realitzar un seguiment més acurat d’aquest, conjuntament amb la comissió de comunicació (equip interdisciplinar). Així l’alumnat pot generalitzar i utilitzar els aprenentatges adquirits fora de l’àmbit concret de les sessions de logopèdia.

La nostra tasca engloba l’assessorament als monitors de menjador, ja que els trastorns funcionals de l’alimentació són presents en alguns dels nostres alumnes. També ens coordinem amb els serveis externs que treballen amb l’alumnat. I realitzem el treball amb les famílies que és fonamental per aconseguir els objectius que ens proposem i així poder-los generalitzar.

 

ÀREA PSICOLÒGICA

La funció de la psicòloga a l’escola té dos objectius :

 • Realitzar el seguiment de l’evolució integral de l’alumnat, vetllant pel seu creixement cognitiu, personal i social.
 • Realitzar l’abordatge i prevenció de forma positiva dels trastorns de conducta utilitzant el model de Suport Conductual Positiu.

Per desenvolupar adequadament aquests objectius és necessari treballar amb diferents àmbits de la comunitat educativa:

L’alumnat:

 • Realitzant periòdicament l’avaluació psicopedagògica dels alumnes per valorar el seu ritme evolutiu.
 • Mediant en la resolució de conflictes que es produeixen al centre.
 • Realitzant un seguiment  individualitzat als alumnes que per les seves situacions personals  o socials, requereixen una atenció específica.
 • Realitzant un treball preventiu aplicant programes d’habilitats socials, autocontrol emocional i resolució de conflictes.

Els professionals del centre:

 • Col·laborant en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.
 • Promovent  i/o col·laborant  en l’aplicació d’estratègies per la prevenció i intervenció d’alumnat amb conductes de risc i en la gestió positiva dels conflictes mitjançant el suport conductual positiu.

Les famílies:

 • Orientant i donant suport a les famílies de forma individual en les diferents etapes del  desenvolupament de l’alumne/a.
 • Coordinant l’ implementació d’estratègies comunes, seguint el model de SCP, a l’entorn familiar.

La comunitat:

 • Establir connexions i coordinacions en les persones, grups, entitats i serveis implicats directa o indirectament en la tasca educativa del nostre alumnat ( EAPS, CSMIJ, SESM-DI, EAIA , gabinets …)