Secretaria

PAGAMENTS

Si heu de realitzar un pagament, cal que feu un ingrés mitjançant transferència a favor de l’Escola Marta Mata al següent número de compte del BBVA:

0182-2968-50-0208526138

El rebut de pagament s’haurà d’entregar al/la tutor/a de l’alumne, juntament amb l’autorització de l’activitat o sortida.

* IMPORTANT: Per tal de facilitar la gestió i comprovació dels ingressos, cal que especifiqueu les següents dades: el nom i cognom de l’alumne/a, la classe, i el concepte (nom de l’activitat o sortida). Per exemple: Pere Garcia, 3rA, Cosmocaixa.

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ A L’ESCOLA

* Podeu fer la vostra sol.licitud a la Secretaria del centre o descarregar-la des de la Secretaria Virtual. Cal que entregueu l’imprès degudament emplenat i signat a la Secretaria de l’escola. Un cop tramitada, es farà retorn del document sol.licitat a través de l’agenda de l’alumne/a.

AUTORITZACIONS DE MEDICAMENTS

* Si necessiteu administrar un medicament al vostre fill/a durant l’horari escolar, cal que empleneu l’autorització i adjunteu la prescripció mèdica corresponent especificant. Podeu demanar aquest document a la Secretaria del centre o descarregar-lo des de la Secretaria Virtual. Cal que entregueu la prescripció mèdica i l’imprès degudament emplenat i signat al tutor/a de l’alumne, juntament amb el medicament a administrar.

JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

* Cal justificar les faltes d’assistència a través del document que us facilitarà el/la tutot/a de l’alumne. També el podeu descarregar des de la Secretaria Virtual. És necessari adjuntar el document de visita al metge o qualsevol altre document que justifiqui la falta.