Consell escolar

El Consell Escolar (CE) és és el màxim òrgan de govern de l’escola on hi ha representats tots els estaments. El formen l’Equip Directiu, 5 mestres en representació del Claustre, 4 representants de pares/mares, 1 representant de l’AFA, el Regidor d’Ensenyament i la representant del PAS.

El CE aprova tots els documents bàsics de l’escola com la Programació General Anual (PGA) que recull els objectius i les activitats previstes per a cada curs escolar.

Els anys parells hi ha eleccions  per a la renovació de representants de cada sector: És  important la participació dels pares i mares, tant presentant candidatures com  venint a votar  el dia de les eleccions.

Les funcions del Consell Escolar

▪ Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

▪ Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

▪ Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis o altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

▪ Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

▪ Aprovar la carta de compromís educatiu.

▪ Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

▪ Intervenir en procediment d’admissió i d’alumnes.

▪ Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

▪ Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes.

▪ Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

▪ Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

▪ Aprovar els criteris de col·laboració amb els altres centres i amb l’entorn.

▪ Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Representants al Consell Escolar

  • Equip directiu: Teresa Valls, Laia Cladellas i Meritxell Fàbregas.
  • Representant Ajuntament: Anna Viura.
  • Sector mestres: Sandra Salvatierra, Silvia Albareda, Montse Ribas, Jordi Granell, Laura Franco i Jordi Espinosa.
  • Sector pares: Carol Galanó, Maria José Sánchez, Thais Sanchez, Carme Peirotén i Anna Arrieta.
  • Representant AFA: Xavier Bassa.
  • PAS: Carmen Bueno.