Ambients d’aprenentatge

CONTEXTUALITZACIÓ

Durant el curs 2010/11, a l’escola La Sagrera, vàrem reflexionar sobre el que consideràvem important per tal d’engegar una Educació Infantil coherent i de qualitat, consensuada per totes les persones implicades al cicle d’Educació Infantil.

Tot el cicle implicat, doncs, vam decidir anar a visitar escoles del voltant que tinguessin la mateixa línia pedagògica per tal de compartir experiències i idees.

Va ser llavors el punt de partida per reflexionar al voltant de tres eixos fonamentals a l’educació:

 • Quin és el concepte d’infant que tenim?
 • Quin és el concepte de família?
 • Quin és el paper dels mestres?

Pensem que l’infant és una persona capaç, ple d’emocions, sentiments, experiències,  espontaneïtat, curiositat i amb moltes ganes d’aprendre; el qual  sap expressar-se en múltiples llenguatges. L’Infant és un ésser social que interactua amb els companys/es, els adults i amb l’entorn proper. Aquesta interacció és una font de creixement i enriquiment mutu.

La família és el primer agent socialitzador amb qui es troba l’Infant. Cada família té uns valors, costums i tradicions diverses que enriqueixen l’escola. Sempre es tracta amb molt de respecte a les famílies, amb les quals intentem aconseguir relació i complicitat en els diferents processos d’aprenentatge dels seus fills/es. L’escola  està oberta a acollir-les i escoltar-les, ja que tots tenim el mateix objectiu: la felicitat de l’infant i el seu creixement harmònic.

La mestra ha de ser una persona il·lusionada i compromesa amb el projecte, amb ganes i neguits d’avançar. És una acompanyant en el procés de creixement (físic, emocional…) dels infants i ha de saber deixar-los anar de la mà en el moment que calgui, és una guia que no dona respostes, sinó  que provoca preguntes.
Ha de ser capaç de oferir recursos als infants per organitzar l’espai i gestionar el temps, provocar situacions que afavoreixin l’aprenentatge significatiu i ajudin a resoldre conflictes.

Després de reflexionar i definir aquests aspectes de l’educació vàrem decidir iniciar un nou projecte metodològic i organitzatiu a l’etapa d’Educació infantil: ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE.

 

QUÈ SÓN ELS AMBIENTS  D’APRENENTATGE?

Els psicòlegs, des de fa molt de temps, van demostrar que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc. A partir d’aquesta afirmació podem considerar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. Està demostrat que allò que el nen aprèn a través d’un joc es transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència.

Així doncs, basant-nos en aquestes afirmacions, definim els ambients d’aprenentatge de la següent manera;

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

 

QUÈ PRETENEM ACONSEGUIR AMB ELS AMBIENTS (OBJECTIUS)?

–  Potenciar el llenguatge oral.

– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats.

– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…

– Desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneitat en la parla…

– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult.

– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure sistemàticament.

– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions  lliurement.

– Respectar a les persones i els materials.

 

CAPACITATS A DESENVOLUPAR

Les capacitats a desenvolupar a través dels ambients d’aprenentatge són les següents:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

 

PRINCIPIS METODOLÒGICS DELS AMBIENTS

ALUMNE/A:

 • L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina…
 • Considerem important també l’organització de grups naturals, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda.

MESTRE/A:

 • La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten el procés d’aprenentatge.
 • Fer reunions periòdiques per valorar el funcionament d’aquests ambients (pensem en afegir noves propostes, oferim materials nous, acordem criteris de funcionament, d’avaluació…)

 

ESPAIS I MATERIALS:

 • Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció.
 • Utilitzar tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, discontinus…
 • Crear espais atractius i susceptibles d’aprenentatge.

L’ACCIÓ:

 • L’activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que n’hi ha una sèrie de consignes bàsiques que calen seguir.

 

ACTITUD I MIRADA QUE HEM DE TENIR LES MESTRES

 • Fent atenció, mirant i escoltant com va el procés i el desenvolupament de la sessió en els infants per cuidar el treball que van fent i com el van fent.
 • Observar, guiar, ajudar i induir plantejant nous reptes per fer-los qüestionar-se.
 • Preguntar per què volen fer quelcom i què pensen que passarà.
 • Afavorir la conversa i el llenguatge fent servir el vocabulari del treball científic.
 • Cuidar en tot moment el com ens adrecem als infants de parlar amb ells, del que fan, per ajudar-los en el que necessiten,per animar-los…amb el llenguatge que podem fer servir, ha de ser molt senzill i planer, alhora que adequat per fer possible que l’infant se senti agust i reconegut en el seu treball.
 • Ajudar a fer possible en els infants l’actitud d’atenció a allò que fem, l’actitud de treball, l’actitud d’experimentació, l’actitud d’aprendre.
 • Ajudar a fer possible l’estar bé, el pensar i el sentir.
 • Ajudar a fer possible la iniciativa, la curiositat, la creativitat.
 • Ajudar als infants a aprendre entre ells. Aprendre de la relació d’aprenentatge que podem establir.
 • Ajudar a saber-nos fer preguntes.
 • Ajudar fent suggeriments que poden ser oportunitats per fer créixer el treball dels infants.
 • Afavorir la conversa i el llenguatge ric.
 • Valorar i reconèixer la resposta dels infants davant l’experiència de treball que duu l’ambient. Acompanyar i ajudar en els processos d’aprenentatge dels alumnes, on hi ha diversitat de necessitats i característiques.
 • Respectar els ritmes de treball dels infants. Prendre responsabilitat en ajudar a cada nen/a a avançar en el seu procés d’aprenentatge de l’ambient.

 

FUNCIONAMENT DELS AMBIENTS

Dues tardes a la setmana (dilluns i dimecres), els nens i nenes de l’educació infantil van a fer ambients. Ells són els qui trien on volen anar el mateix dia al matí. A cada classe hi ha una graella amb els símbols dels ambients i posen la seva fotografia (P3) o el seu nom (P4 i P5). Quan arriben a la tarda, es pengen la medalla corresponent i van a l’aula on els hi toca anar, cadascuna d’elles identificada amb un distintiu a la porta. Els infants durant tot el curs passen per cada ambient i s’estan en cada un d’ells tres sessions. Després canvien d’ambient.

Els ambient d’aprenentatge són 11; geometria (aula de p3), sensorial (aula de p4), botiga i restaurant (aules de p5), la llum i  foscor (aula de psicomotricitat), teatral (aula de petits grups) el de l’aigua (pati) Art (l’aula de petits grups), ioga (biblioteca), el creatiu (vestíbul de l’escola) d’exterior (pati interior de P5) i psico/dansa (aula de P4).

A cada ambient hi ha entre 13/14 infants, així que la ratio és més baixa i els podem atendre d’una manera més individualitzada.

La dinàmica dels ambients serà sempre la mateixa;

 • A l’entrar a l’ambient es farà una petita conversa en rotllana per parlar sobre quines són les consignes que cal seguir, allò a què pensen jugar, quins rols es desenvolupen en aquell ambient…
 • Joc més lliure per part dels infants on la mestra farà de guia i de suggeridora de propostes. Recolliran quan soni la “campaneta màgica”.
 • Per finalitzar, es tornarà a fer una conversa per explicar les seves opinions, preferències, allò que els hi ha cridat l’atenció…i fins i tot plasmar en un dibuix allò que han creat, sentit o fet.

Desprès, sobre les 16.15 cadascú tornarà a la seva aula.

 

QUINS AMBIENTS FEM?

L’ambient de l’aigua (ubicat al pati)

Explorar a través d’un element natural com és l’aigua és vital  pels infants. Aquest element els porta a tenir multitud d’experiències físiques, químiques, emotives i creatives. La interacció de l’aigua amb tota mena d’elements, com: suros, botons, i la disponibilitat de gran quantitat d’instruments com embuts, pots i mesures de diferents formes, dimensions, textures, colors, transparències i opacitats, volums, pesos, longituds, etc, promou una gran riquesa experimental i d’aprenentatges. El material està tot a l’abast dels infants, estructurat en safates, on l’organització forma part de la mateixa proposta i caldrà retornar al seu lloc, per tal de poder-ho fer servir la següent sessió. Disposarem de capelines i botes d’aigua per tal que no es mullin. Aquest s’alternarà amb el domèstic quan comenci a fer fred.

 

L’ambient creatiu (ubicat al vestíbul)

Serà un espai on poder explorar, crear, manipular, experimentar, construir… amb diferents tipus de material; caixes de cartró de diferents tamanys, cilindres, cons, pedres, plàstic de bombolles… Prèviament poden pensar què volen fer o construir i portar-ho a la pràctica, i a més poden fer un esbós d’allò que volen crear o un dibuix final de com els hi ha quedat la creació. Es faran exposicions al vestíbul de l’escola de les escultures creades.

 

L’ambient de la llum i la foscor (ubicat a l’aula de psicomotricitat)

En aquest ambient hi trobaran diferents materials on la foscor serà protagonista, sempre amb uns punts de llum com serà un retroprojector, una taula de llum, caixes fosques, lots…. o un racó on hi haurà instal·lada una llum freda on els infants podran jugar amb objectes i materials fosforescents on podran crear, comparar…tot un món màgic que ajudarà a no tenir por a la foscor sinó tot al contrari, a gaudir d’ella.

 

L’ambient teatral (ubicat a l’aula de petits grups)

La transformació de la pròpia identitat és una font molt gran de plaer i riquesa personals, per els infants que es troben en un moment de construcció d’aquesta identitat. Veure com es transforma la seva imatge i el seu rol, sense que això faci canviar o perillar la seva identitat, és una experiència molt positiva per tal d’enfortir la pròpia autoestima. Poden introduir-se a un món de fantasia i imaginació, on aquest espai de joc simbòlic disposa d’una ambientació que convida a disfressar-se i mirar la pròpia transformació, com miralls, robes, mascares, barrets, sabates…i poder maquillar-se, posar-se perruques, collarets… els fa trencar amb la rutina diària de classe i contribueix a desenvolupar la imaginació i creativitat i fins i tot agafar l’identitat de personatges coneguts a través de titelles. Hi hauran fotografies penjades de nens/es disfressats i maquillats amb diferents motius per tenir un model per maquillar-se.

 

L’ambient de geometria (ubicat a l’aula de P3)

El procés d’ensenyament i aprenentatge de la geometria en l’àmbit escolar respon en primer lloc en el paper que juga la geometria en la vida quotidiana. Un coneixement geomètric bàsic és indispensable per a desenvolupar-se en diferents àmbits: per orientar-se, fer estimacions de formes, distàncies, apreciacions, distribuir els objectes en l’espai… Amb la construcció i la manipulació de diferents poliedres els infants podran fer les seves construccions i intentar plasmar-les en paper. Disposem de tot tìpus de material manipulatiu i construcció; canyetes, esferes, poliedres, llistons de fusta…

L’ambient d’exterior (ubicat al pati interior de P5)

Poder gaudir una estona a l’aire lliure, poder compartir jocs, moments, mirades, complicitats…és el que es facilita en aquest ambient. A més, gaudim dels jocs més tradicionals com la xarranca, cordes, boti- botis, xapes, cursa de sacs…

 

L’ambient sensorial (ubicat a l’aula de P4 A)

Tocar, sentir, ensumar, barrejar, classificar, ordenar, separar…són procediments de la vida quotidiana que fem contínuament durant el dia. Aquest ambients ens permetrà fer hipòtesis amb diferents materials, podrem fer composicions amb els macarrons, espaguetis,arròs, cafè, sal, farina, sorra, sucre, mongetes…i crear formes estètiques maques  que faran goig mirar-les. Amb una sèrie de material complementaris com són els morters, plats, cullerots… ens permetran investigar les característiques de cada menjar, i així tenir sensacions tant tàctils com visuals o olfactives.

 

L’ambient del restaurant (ubicat a l’aula de P5 B)

El restaurant o la barra d’un bar formes par de la vida de les persones; són un espai on relacionar-se, trobar-se amb els companys/es i fer petar la xerrada mentre  es pren alguna beguda o es menja. Aquest ambient ens possibilitarà iniciar-nos a l’escriptura, adquirir formes de salutacions bàsiques i pautes de comportament  i respecte per viure en societat. També serà el moment de jugar a  jocs de taula amb els companys/es i passar una bona estona, on els client i els cambrers tindran clarament definits els seus rols.

 

L’ambient de la botiga (ubicat a l’aula de P5 A)

Els clients podran anar a comprar al botiguer/a i demanar, pagar i emportar-se allò que necessiti. Serà necessari establir unes pautes de respecte, salutació i rutines per anar a comprar. El botiguer comptarà quan ha estat la despesa, pesarà els productes i el client haurà de pagar amb euros, per tan s’inicia la compra-venda de productes i per tant, moltes operacions matemàtiques. “La Botigueta” està abastida amb tot tipus de productes amb el seu pren corresponent, fins i tot les ofertes del dia.

 

L’ambient de ioga (ubicat a la biblioteca)

L’ambient de ioga és un espai on els infants podran conèixer una mica més el seu cos a partir de diferents exercicis d’estirament, diversos tipus de respiracions i maneres de relaxar-se. La postura, la concentració i saber fer que el nostre cos descansi fa gestionar millor les emocions i fer que assimilem millor tot el que ens passa. El material que farem servir serà diferents tipus de mandales per pintar-les amb ceres o rotuladors durant una part de la segona sessió. Les mandales afavoreixen la concentració, la relaxació i estimulen la creativitat.

L’ambient artístic (ubicat a l’aula de petits grups de Cicle Inicial) En Anglès.

L’ambient artístic és un espai en el qual els infants tenen l’oportunitat de descobrir, experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear,… mitjançant una gran varietat de materials, tècniques, destreses, habilitats… on desenvolupar les seves capacitats expressives, representatives i artístiques. Expressar el que senten, es deixen anar sense que ningú pugui jutjar el resultat final de la seva obra d’art. La mestra interactua amb els infants en llengua anglesa, així es familiaritzen amb l’idioma de manera lúdica i funcional.

L’ambient de Psico/dansa (ubicat a l’aula de P4)

La música i el moviment forma part de la vida de les persones des del naixement, ja que desenvolupa la percepció auditiva, la manera de comunicar-se, de socialitzar-se, de fer servir la seva imaginació i desenvolupar la seva creativitat i la capacitat d’expressió. Desenvolupa la intel·ligencia i altres habilitats com ara: paciència, sensibilitat, coordinació, treball en equip, capacitat de concentració i memorització.