Qui som

L’ESCOLA LA SAGRERA es va inaugurar el 2008. Es va començar amb una línia completa, de P3 a 6è, i s’han anat desdoblant els nivells progressivament fins que s’han tingut (setembre 2013) tots els nivells desdoblats. La matrícula actual és de 421 alumnes i som 33 mestres.

El Projecte Educatiu  de l’Escola La Sagrera defineix els trets d’identitat, les normes d’organització i funcionament del centre i l’organització pedagògica dels diferents cicles educatius. És un document obert que cada curs es revisa i s’amplia amb nous acords de funcionament. Com a escola pública catalana del Departament d’Ensenyament tenim autonomia per aplicar la línia metodològica que afavoreixi els millors resultats acadèmics.

La finalitat de l’Educació Infantil és desenvolupar les capacitats dels infants que els permetin relacionar-se autònomament amb el seu entorn proper i adquirir uns bons instruments d’aprenentatge per a l’etapa de primària.

L’objectiu de l’etapa de primària és adquirir les habilitats i les competències relatives a parlar, escoltar, llegir i escriure, al càlcul, a la resolució de problemes, i als coneixements bàsics de la ciència i de les noves tecnologies així com als coneixements d’una llengua estrangera.

Els aspectes que potenciem més són:

L’expressió oral: els projectes, les converses dirigides, els ambients i l’expressió oral com a base de tots els aprenentatges. L’expressió escrita: la programació de P3 a 6è, el projecte de Sant Jordi, els grups flexibles i l’expressió escrita com a base de totes les àrees.

La lectura: la participació en el Certamen de Lectura en Veu Alta, l’apadrinament lector,la lectura diària, la biblioteca d’aula, etc.

-La Llengua Estrangera – Anglès: un ambient en anglès per tot infantil i iniciació de l’àrea a P5, els tallers d’anglès i plàstica amb voluntariat a CI, ampliació de les hores a CM amb els projectes d’etwinning i els agrupaments flexibles a CS.

Raonament matemàtic: la resolució de problemes, el càlcul mental,etc. Projectes interdisciplinaris: l’hort, revivim les plantes, els tallers intercicles, la Cantània, etc.

TIC (tecnologies de la informació i la comunicació): les aules equipades amb pissarres digitals interactives (PDI) i ordinadors, la sessió setmanal a l’aula d’informàtica, els blocs, etc.

Activitats Escolars Complementàries: les sortides culturals, les sortides per l’entorn, les excursions, les colònies i les festes d’escola.

-Les entrevistes i reunions amb les famílies: d’inici de curs, per comentar els informes o sempre que des de les famílies o tutoria es demani en horaris concertats.

La família és el nucli educatiu de l’infant i l’escola ensenya i educa amb la seva col·laboració i confiança. L’assistència a les reunions i entrevistes és bàsica així com la màxima implicació i participació en el procés d’aprenentatge per aconseguir el major progrés de l’alumnat. La Carta de Compromís Educatiu és un document que recull els principals acords en benefici de l’educació dels infants. Se signa en el període de matrícula per a tota l’etapa d’escolaritat.

L’horari actual del centre és:

▪ Educació Infantil: 9h-12.30h i de 15h-16.30h.

▪ Educació Primària: 9h-12.30h i de 15h-16.30h.

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal (de 8h a 9h) i un servei d’acollida de tarda (16.30h a 18h).

 

L’edifici està organitzat en tres zones: Infantil, Primària i administració i serveis. Els espais dels quals disposa són els següents:

▪ 15 aules/tutoria (9 de primària i 6 d’infantil)

▪ 6 aules de grup reduït.

▪ 4 tutories (1 per cada cicle)

▪ 1 espai per l’AFA.

▪ 1 aula de música, de psicomotricitat, d’informàtica, de plàstica, d’Educació Especial.

▪ Biblioteca.

▪ Gimnàs i vestuaris

▪ Zona d’administració i serveis: consergeria, 3 despatxos i sala de mestres.

▪ Cuina i menjador.

▪ Lavabos d’alumnes (1 per cada cicle i 1 a cada aula d’educació infantil)

▪ Lavabos de mestres ( 1 per cada cicle i 1 a la zona d’administració)

▪ Quartos de màquines, neteja i magatzem

▪ 3 patis i una pista