Preparació prova d’accés a la Universitat +25 anys

Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.

Pots presentar-te a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys si reuneixes els requisits següents:

  • Tenir 25 anys en l’any natural en què es realitza la prova.
  • No tenir superada la PAU (o equivalent).
  • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

La prova s’estructura en dues fases:

La fase general té com a objectiu determinar la teva maduresa i idoneïtat per cursar estudis universitaris, així com la teva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, a més del coneixement d’una llengua estrangera. La prova és igual per a tothom.

Consta de quatre exàmens:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova per a més grans de 25 anys i a la prova per a més grans de 45 anys. Així doncs, si t’examines de les dues proves d’accés faràs un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

La fase específica té com a finalitat valorar les teves habilitats, capacitats i aptituds per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau:

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la salut
D. Ciències socials i jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

Has d’escollir una de les cinc opcions.

Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

En funció de l’opció triada, tindràs preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Pots consultar a quina branca de coneixement corresponen els diferents títols universitaris oficials de grau al cercador de graus i màsters universitaris.