Preparació prova d’accés a Grau Superior

La prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior permet accedir a un cicle formatiu de grau superior sense necessitat de tenir la titulació acadèmica necessària.

La prova està estructurada en dues parts i té com a objectiu acreditar que l’alumne posseeix la maduresa necessària a nivell de batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixin per al cicle a què vol accedir. És un curs presencial.

La prova d’accés a CFGS, si es té l’ESO superada, equival al batxillerat a efectes laborals i oposicions.

Requisits: Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o més i no tenir cap títol que doni dret a matricular-se a CFGS (batxillerat o un CFGM).

Cal tenir ESO (no és obligatori, però sí recomanable), si no s’haurà de fer una prova de nivell.

L’alumnat que té un GM i vol realitzar aquest curs de preparació no farà la prova però el certificat  del curs li dona prioritat a l’hora de matricular-se a CFGS.

Durada: Curs de setembre fins a la realització de les proves, segona setmana de maig.

Organització: El curs de preparació comprèn les següents matèries:

4 matèries de la part comuna de la prova:

  •             Llengua catalana
  •             Llengua castellana
  •             Anglès
  •             Matemàtiques

2 matèries específiques a triar segons l’itinerari  A, B, C, D

Itinerari Matèries que imparteix el centre Altres matèries que es poden triar i es cursen a través IOC /en línia
A Física

Dibuix Tècnic

Tecnologia Industrial
B Biologia

Química

Ciències de la terra i del medi ambient
C   Economia d’empresa

Geografia

Psicologia i sociologia

Segona llengua estrangera

D Biologia

Química

Educació física (obligatòria)

Ciències de la terra i del medi ambient

En cas que l’alumne vulgui fer l’itinerari D, l’assignatura d’Educació Física (obligatòria) la cursarà a traves de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Des del centre es gestionarà la matrícula de l’alumnat.

Si algun alumne vol fer l’itinerari C o qualsevol assignatura optativa que el centre no oferta o no sigui compatible amb el seu horari personal,  també té la possibilitat d’impartir-la a través de l’IOC.

Horaris: El centre ofereix el curs en 2 torns: matí i tarda/vespre, de dilluns a dijous.

Les assignatures específiques s’imparteixen al torn del matí.

Avaluació: 2 quadrimestres

Obtenció del  certificat:

Per obtenir-lo caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores del curs per tenir-ne dret. Tindrà certificat qui superi el curs de formació. El certificat dóna dret a punts extra del resultat final superior a la qualificació de 4.

En el cas de tenir un CFGM no es pot fer la prova però el certificat  del curs dona prioritat a l’hora de matricular-se a CFGS.

Podeu trobar més informació:

Informació general

Preguntes freqüents