Consell escolar

El Consell Escolar està format, respectant les proporcions per sectors que estableix la normativa, per dotze membres més la secretària del centre, amb veu però sense vot:

NOM SECTOR
Anna Botó Presidenta i directora del centre
Fermí Porta Cap d’estudis
Iolanda Teixidor Secretària
Adam Bertran Representant de l’ajuntament
Alícia Alonso Representat del professorat
Francesc Coll Representat del professorat
Anna García Representat del professorat
Josep Gultresa Representat del professorat
Joan Tañà Representat del professorat
Anna Flores Representat del PAS
Dolors Prat Arnau Representat de l’alumnat
Teotolinda Stan Representat de l’alumnat
Abdelhakim Nassim Representat de l’alumnat
Mohamed Jouhri Representat de l’alumnat
Roser Falgueras Roure Representat de l’alumnat

 

La condició de membre electe s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants de l’alumnat i la meitat dels membres representants del professorat, sens perjudici que es puguin cobrir d’immediat les vacants que es produeixin. El procediment electoral és el que es determina en el decret corresponent que el Departament d’Educació publica quan escau.

Quan es produeixi una vacant, l’ocuparà el següent candidat més votat en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que el facin elegible com a representant. El nou membre serà nomenat pel temps de mandat que li restava a la persona que ha causat la vacant. En cas de no haver-hi més candidats per cobrir la vacant, aquesta quedarà sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

La condició de membre del Consell Escolar es perd quan cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits necessaris per ésser-ne elegible o quan l’òrgan que l’ha designat revoca la designació.

Normes de funcionament

Les reunions ordinàries del Consell Escolar les convoca el president. Les reunions són, com a mínim, trimestrals i preceptivament una al inici del curs i una al final del curs. N’hi podran haver amb caràcter extraordinari si ho demana un terç dels seus membres (en aquest cas el director ha de convocar una sessió extraordinària del Consell Escolar en un termini màxim de deu dies lectius a partir de l’endemà de la recepció de l’escrit) o per decisió del president.

L’ordre del dia de les reunions del Consell Escolar el fixa el president.

Les actes aprovades de les sessions són un document intern que pot ésser consultat per tots els membres.

Comissions

Dins del Consell Escolar es constituirà una Comissió Permanent i una Comissió Econòmica, ambdues amb poc poder decisori, ja que sempre que sigui possible es tractaran tots els temes en el Consell Escolar.

La Comissió Permanent està integrada per:

 • La Directora, que n’és presidenta: Anna Botó
 • El Cap d’Estudis: Fermí Porta
 • Un representant del professorat: Joan Tañà
 • Un representant de l’alumnat: Cristian Fernández
 • La secretària: Iolanda Teixidor

La Comissió Econòmica està integrada per:

 • La Directora, que n’és presidenta: Anna Botó
 • Un representant del professorat: Josep Gultresa
 • Un representant de l’alumnat: Cristian Fernández
 • Un representant de l’Ajuntament: Cristóbal Sánchez Torreblanca
 • La secretària: Iolanda Teixidor

Funcions

Les principals funcions del Consell Escolar són:

 1. Aprovar revisar i actualitzar el PEC, a partir de les propostes del claustre del professorat, per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Valorar la gestió del PEC i proposar si escau línies d’actuació per assolir-ne els objectius.
 3. Avaluar i aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.
 4. Avaluar i aprovar la Programació General Anual.
 5. Avaluar i aprovar el pressupost anual, i fer-ne el seguiment.
 6. Aprovar la liquidació anual del pressupost i l’acta d’arqueig.
 7. Elaborar directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries, visites i viatges.
 8. Establir les relacions de col·laboració amb l’Administració Local i amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals i educatives.
 9. Promoure l’optimització de les instal·lacions i dels equips escolars i vetllar per la seva conservació i renovació.
 10. Resoldre els possibles conflictes derivats de l’aplicació de les Normes d’Organització i Funcionament del centre.
 11. Si escau, proposar al Departament d’Educació la revocació del nomenament del Director.
 12. Analitzar i valorar l’activitat general del centre en els aspectes docents i administratius.
 13. Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora de la gestió.
 14. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

Participació dels diferents sectors

L’equip directiu vol afavorir la participació dels diferents sectors, i especialment del sector alumnat, facilitant que l’alumnat pugui contactar amb els seus representats al consell escolar, directament o a través dels delegats de classe. Per aconseguir-ho, es programaran reunions de delegats de classe i reunions entre els delegats i els representants al Consell Escolar.