Informàtica

El domini de competències digitals és avui dia una necessitat, tant pel que fa a les perspectives professionals com per al desenvolupament personal.

Els cursos de competència digital d’educació d’adults (COMPETIC) s’estructuren en quatre nivells, tres dels quals tenen una equivalència ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació):

CERTIFICAT COMPETIC
EQUIVALÈNCIA ACTIC
COMPETIC inicial Sense equivalència ACTIC
COMPETIC 1 Equival al certificat bàsic de l’ACTIC
COMPETIC 2 Equival al certificat mitjà de l’ACTIC
COMPETIC 3 Equival al certificat avançat de l’ACTIC

Els certificats d’equivalència ACTIC són garantia de reconeixement dels coneixements assolits.

Tots els cursos són en horari de tarda i  tenen una durada anual, i s’estructuren en dues sessions setmanals d’1 hora i 30 minuts (COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 3) o dues sessions setmanals de 2 hores (COMPETIC 2).

La nota d’àrea es calcularà segons els següents percentatges:

  • Avaluació continuada: 60%. Es necessita un 80% d’assistència per poder assolir cada competència.
  • Elaboració i avaluació d’un projecte final: 40%

Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 6.

Per a obtenir la qualificació d’apte/a cal obtenir una nota global igual o superior a 6’5 punts.

Per poder-se inscriure s’ha de tenir un nivell equivalent a A2 de català.