Projecte educatiu

 

PEC

ÍNDEX

 

 1. Introducció                                       
 1. Descripció Del Context 
 1. Trets D’identitat   
 1. Objectius: 

Pedagògics

Curriculars

Relacions Interpersonals

Organitzatius

Institucionals

5.  Avaluació

1. INTRODUCCIÓ

 

El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

 

Té com a finalitat afavorir la coherència i la continuïtat de l’acció docent i educativa, i plasmar d’una manera coherent la línia pedagògica de l’escola.

 

Cal dir que entenem aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) no com un document aïllat, sinó com una proposta que permet dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa de la nostra escola, dins d’un projecte més ampli, del qual també en formen part el Projecte Curricular de Centre (PCC), les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i, anualment, la Programació General Anual Anual de Centre (PGAC) i la Memòria.

 

Aquest PEC és  fruit del treball col·lectiu del centre i està directament relacionat amb qui som, on som i què volem. S’hi recullen valors, objectius i estratègies que considerem vàlids per tal d’orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant de millora.

 

El PEC no és un document estàtic, ja que pretén respondre a situacions canviants a través de les diferents experiències i opinions, i amb la participació activa de la nostra comunitat. S’anirà revisant i incorporarà ,progressivament, aquells canvis que es vagin produint en la nostra vida escolar.

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

 

a. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE.

b. Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació –LEC.

c. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 05.08.2010).

d. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010)

 

2. DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT

 

El nostre centre està ubicat a Olot,  capital de la comarca de la Garrotxa, per tant el nostre àmbit d’actuació és comarcal. La comarca té 55.855 habitants.

L’origen del CFA la Garrotxa es remunta al  curs escolar 1982-83 amb la creació de l’aula de Formació d’Adults, però no és fins a l’any 1997 que surt publicat al DOG la creació del CFA la Garrotxa.

Des del curs 1990-91, l’escola està ubicada a l’edifici de l’antiga estació del tren a la qual es va afegir uns mòduls prefabricats l’any 2011.

En els darrers anys , la Garrotxa ha esdevingut una comarca industrial, hi ha hagut una gran afluència d’immigrants. Si parlem de la ciutat d’Olot  podem aportar les següents dades de població de l’any 2012:

 

 

POBLACIÓ OLOT ANY 2012

 Font IDESCAT Generalitat de Catalunya

Sexe Espanyola Resta Ue Resta Europa Àfrica Amèrica Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
Homes 13.132 589 179 1.278 137 297 1.256 16.868
Dones 13.977 556 189 692 262 315 954 16.945
Total 27.109 1.145 368 1970 399 612 2.210 33.813

 

TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT

 

La tipologia de l’alumnat del centre varia segons els ensenyaments de l’oferta educativa.

 

Alumnes d’esenyaments de llengua oral (català / castellà)

 

 • Persones nouvingudes, joves i adultes, amb estudis bàsics, secundaris o superiors que necessiten aprendre les llengües oficials de Catalunya.

 

Alumnes d’anglès o informàtica

 

 • Persones adultes, generalment amb estudis bàsics, que s’inicien en l’estudi d’anglès i/o informàtica.

 

Alumnes del cicle de formació instrumental

 

 • Persones joves i adultes nouvingudes analfabetes o amb un nivell baix d’escolarització en la seva llengua materna.

 

Alumnes de Graduat en Educació Secundària

 

En aquest nivell és freqüent trobar més persones joves que persones grans. Hi ha alumnes de 18 anys i, en casos concrets, alumnes de 16 i 17 amb l’autorització corresponent del Departament.

 

 • Joves, sortits de l’ESO i/o que participen del PQPI, amb l’objectiu d’aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Adults a partir de 20 anys, aturades o no, que volen millorar les seves perspectives laborals.
 • Persones nouvingudes que no han pogut homologar els seus estudis.

 

Alumnes de preparació a proves de CFGS o de CAM

 

 • Joves d’entre 16 i 18 anys que no han pogut finalitzar la secundària obligatòria i volen cursar un CFGM (CAM)
 • Persones integrades al món del treball que necessiten la titulació de tècnic en grau mitjà o aturades que volen millorar les seves perspectives laborals.
 • Joves que han finalitzat el GESO o un altre curs bàsic al Centre i veuen l’oportunitat d’una nova sortida laboral.
 • Joves majors de 18 anys, generalment amb titulació bàsica o un cicle de grau mitjà, que volen estudiar un CFGS.

   

3. TRETS D’IDENTITAT

 

Som un centre obert  que dóna resposta als nous reptes d’aquesta societat canviant, adaptant i renovant constantment  l’oferta formativa, la metodologia i els recursos.

1.  Construïm una comunitat de pràctica reflexiva

Considerem  l’equip de professors  com a una comunitat que aprèn: fomentem el bon debat i  la reflexió per tal  d’autoregular el propi procés de millora a través d’una reflexió ordenada i sistematitzada.

2. Afavorim l’aprendre a  aprendre al llarg de tota la vida, des d’una visió socioconstructivista que es basa en els pressupòsits de la teoria sociocultural.

Ø      Fomentem l’autonomia de l’aprenent per tal que  es faci conscient del propi procés d’aprenentatge al servei de les pròpies necessitats i propòsits. Això comporta una capacitat i una voluntat per actuar independentment i en cooperació amb els altres, com a persona socialment responsable.

Ø      Afavorim que l’autoregulació, entesa com a capacitat per aprendre de manera responsable i conscient, esdevingui realment l’objectiu primer i últim en tots els models d’aprenentatge del centre.

3. Fomentem els valors bàsics d’una societat democràtica: el respecte als altres, a un mateix, a l’entorn, el desenvolupament d’actituds no sexistes, el sentit de la llibertat i de la responsabilitat, l’esforç, la solidaritat, la capacitat crítica, el diàleg i la satisfacció pel treball ben fet.

4. Ens definim com a escola catalana i és el català la referència lingüística al centre des de tots els àmbits. Així mateix, potenciem el coneixement i el respecte a les senyes d’identitat de Catalunya.

5. Som una escola inclusiva que cerca la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat i que intenta oferir a cada alumne els recursos materials, organitzatius i humans per tal de compensar les barreres per assolir els aprenentatges.

Integrem persones amb diferents nivells cognitius i d’aprenentatge i intentem donar resposta ajustada a les necessitats i característiques de cadascú per tal d’afavorir el seu millor desenvolupament competencial.

Integrem, en un projecte compartit, basat en els principis bàsics d’una ciutadania responsable i democràtica, persones de diferents tradicions i costums culturals en la realització d’activitats conjuntes que afavoreixen la cohesió social.

6. Treballem per augmentar el grau de felicitat de l’alumnat reforçant  la confiança en un mateix, l’autoestima, i el desenvolupament d’aquells aspectes que incrementen  el grau de satisfacció i benestar de la persona.

7. Adaptem i portem a la pràctica les aportacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al currículum de tots els ensenyaments per afavorir  la formació integral de l’alumnat  i la seva participació com a membre actiu en una societat de renovació constant.

 

4. OBJECTIUS

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

 

 

ACTUACIONS

 

INDICADORS DE SEGUIMENT

  

 

1.    Fomentar l’aprendre a aprendre que l’ajudarà a afrontar el repte de l’aprenentatge al llarg de la vida.

 

 

 

 

 

 

·               Potenciar l’autonomia de l’alumne entesa com a exercici actiu de la responsabilitat en l’aprenentatge posant-li a l’abast els coneixements i les estratègies necessàries  perquè pugio desenvolupar les seves habilitats.

 • Afavorir la presa de decisions de l’alumne respecte al seu procés d’aprenentatge: saber què vol fer, quan ho vol fer i com ho vol fer, i seleccionar  les estratègies que li van millor en cada moment.
 • Fomentar l’autoregulació a partir de l’autoavaluació i la coavaluació.

 

 

Estadística de continuïtat en la formació dels estudiants que finalitzen un determinat ensenyament a l’escola.

 

 

 

 

Coavaluació i autoavaluació.

 

 

2.    Potenciar  la formació del professorat i el treball  cooperatiu basat en la pràctica reflexiva.

 

 

 

 

 • Dissenyar projectes per estimular les innovacions educatives.
 • Oferir eines i estratègies concretes per a la gestió compartida del coneixement.
 • Fomentar l’autoregulació del procés de millora a través d’una reflexió ordenada i sistematitzada a partir de les aportacions de tots els membres del col·lectiu.
Nombre de reunions realitzades amb les actes degudament esteses.

 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius acordats.

 

Cursos de formació realitzats.

 

Grau de satisfacció del professorat.

 

Compliment del Pla General Anual.

 

 

 

 

 

 

3.    Impulsar l’ús de les TIC com a eina fonamental per a l’aprenentatge i per a la inserció laboral i social futura.

 

 

 

 

 

 

 • Explotar el potencial de les TIC en totes les àrees i àmbits de l’ensenyament i  aprenentatge:

 

o        Assegurar que tot l’alumnat del centre hi  tingui accés.

 

o        Potenciar de manera transversal el domini de les TIC.

 

o        Impulsar el desenvolupament de continguts basats en l’ús de les noves tecnologies.

o      Saber cercar, interpretar destriar les informacions de manera crítica.

 

 

 

Horari i grau d’utilització de l’aula d’informàtica.

 

Grau d’utilització del Moodle.

 

Grau d’implementació a les programacions de projectes i activitats que fomentin l’ús de les TIC.

 

 

 

 

 

  

4.    Valorar els aprenentatges que es produeixen fora de l’escola.

 

 

·  Incrementar la motivació i la participació dels alumnes oferint-los una àmplia gamma d’activitats lúdiques i culturals. Quantitat i qualitat de les sortides.

 

Estadística de participació i grau de satisfacció per part dels alumnes i els professors.

  

 

 

 

5.    Augmentar el grau de felicitat de l’alumnat.

 

 

 

 

 

 • Reforçar   l’autoestima, la confiança i desenvolupar aquells aspectes que incrementen  el grau de satisfacció i benestar de la persona.

 

 

 

 

 

Grau de satisfacció de l’alumnat.

 

Estadística de continuïtat dels alumnes

en ensenyaments del centre.

OBJECTIUS

ORGANITZATIUS

 

ACTUACIONS

 

INDICADORS DE SEGUIMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Promoure una gestió democràtica i participativa.

 

 

 

 

 

·      Dinamitzar les reunions d’equips dels diferents ensenyaments o àmbits per tal que esdevinguin un nucli d’innovació, desenvolupin projectes educatius i elaborin la documentació  necessària per al funcionament del centre.

 

·      Convocar mensualment el claustre de professors com a eina de debat i participació fonamentals en la gestió i funcionament del centre.

 

·      Lliurar l’ordre del dia de les reunions amb antelació, seguiment dels acords i difusió de les actes.

 

·      Publicar l’organigrama del centre amb els horaris i els responsables.

 

 

 

 

Convocatòries i actes del claustre i de les reunions d’equips realitzades.

 

 

 

 

 

 

 

Grau d’assoliment dels projectes i els acords presos.

 

 

 

 

 

 2.      Potenciar i facilitar la participació i representativitat de l’alumnat en les tasques i activitats del centre.

 

 

 • Crear comissions de professors i alumnes per organitzar les diferents activitats tenint en compte l’especificitat de cada ensenyament.

 

 

 

Nombre de comissions i organització de les diferents activitats.
  

OBJECTIUS INSTITUCIONALS

 

  

ACTUACIONS

 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT

 1. Potenciar la gestió de la qualitat com a eina de progrés i desenvolupament de l’escola.

 

 

 

·       Promoure l’ús dels indicadors per avaluar  els diferents aspectes del funcionament del centre per tal d’establir millores que vagin cap a la qualitat. Aspectes avaluats i propostes de millora , recollits a la memòria anual.
 1. Donar a conèixer l’escola a la comunitat i promoure una bona imatge institucional.
 • Difondre a través dels diversos mitjans possibles: web, mitjans de comunicació les activitats desenvolupades al centre.

 

 • Obrir els espais de l’escola a diferents col·lectius i associacions.

 

Dades recollides a l’acollida, preinscripció i matrícula. 

Dades de cessió de l’espai.

 

 1. Propiciar les relacions del centre amb les administracions locals, educatives, entitats i organitzacions socials.

 

·         Participar en reunions, programes i activitats de l’entorn, col·laborant, si s’escau en la seva organització.

 

Nombre de reunions i d’activitats en què s’ha participat.
  

OBJECTIUS DE RELACIONS INTERPERSONALS

  

ACTUACIONS

  

INDICADORS DE SEGUIMENT

1.    Fomentar la cohesió social

 

 

 

 

 

 

·         Establir espais de diàleg entre les diverses cultures aprofitant que l’escola és un lloc privilegiat per al contacte  entre persones de diversos orígens. 

·         Aprofundir en l’educació en valors.

 

·         Fomentar el respecte a la diversitat cultural i les actituds favorables a la solidaritat i a la convivència multicultural.

 

·         Fomentar la igualtat entre sexes i el respecte a les diferències generacionals.

 

·         Participar en diferents programes i activitats de l’entorn, col·laborant, si s’escau en la seva organització,  per afavorir la integració personal i fer l’alumne socialment responsable.

 

·         Establir estratègies de mediació com a eina primordial per a la resolució de conflictes.

Assistència a les diferents activitats: xerrades,  festa final de curs, xocolatada, sortides lúdiques i culturals, …

 

 

Temàtiques tractades en les tutories grupals.

 

Casos tractats en relació amb les normes de convivència.

 

 

Grau d’implementació a les programacions de projectes i activitats que fomentin el treball cooperatiu entre alumnes de diferent edat, sexe i procedència.

 

  

OBJECTIUS CURRICULARS

 

  

ACTUACIONS

  

INDICADORS DE SEGUIMENT

1. Programar i avaluar per competències.
 • Dissenyar una proposta curricular de tipus competencial que permeti:

 

·               Planificar, desenvolupar i avaluar les competències des de la major personalització possible de l’aprenentatge.

 

Grau d’implementació als diferents ensenyaments de les programacions competencials. 

 

2.    Afavorir l’esperit crític per tal de comprendre la realitat socio-econòmica, cultural i esdevenir capaços d’actuar-hi.  ·         Incloure en les programacions l’anàlisi de la realitat actual tot buscant-ne la relació amb altres fets dels passat proper o llunyà. Grau d’implementació  d’aquestes activitats a les diferents programacions.

 

3.    Fomentar l’ús de la llengua  millorant la competència lingüística de l’alumnat.

 

 

 

 

·         Millorar la competència lingüística de tot l’alumnat perquè és la base de l’aprenentatge.·

·         Desenvolupar l’hàbit lector, aprendre a gaudir de la lectura.

 

·         Incloure en les programacions, de manera transversal, l’us de la llengua.

 

Valoració dels objectius aconseguits en el pla de foment de la lectura, quedaran recollits en la memòria anual.

 

 

 

 

 

 

4.    Fomentar la consciència mediambiental entre l’alumnat. 

 

 

 

 

 • Conscienciar l’alumnat, des de la transversalitat,  de la importància de les polítiques de sostenibilitat, del reciclatge, consum d’energia, etc.

 

 • Promoure la cimplicació activa de la comunitat educativa a la millora de l’entorn.
Grau d’implementació a les programacions de projectes i activitats que treballin aquesta temàtica.

 

 

 

5.    Facilitar, ajudar a comprendre i aprofundir en la realitat de Catalunya. 
 • Promoure el coneixement i fomentar la participació en les tradicions i festes populars de Catalunya.
Nombre d’activitats relacionades amb aquest punt i valoració de la implicació de l’alumnat.
6.    Potenciar l’acció tutorial com a element clau per a l’orientació, la  concreció del currículum i la relació de l’alumnat amb l’escola.
 • Definides i desplegades al PAT
Avaluació anual del PAT amb els indicadors previstos

 

 

 

5. AVALUACIÓ

 

El Projecte Educatiu de Centre es desplega al Projecte de Direcció i als Plans Generals Anuals de Centre.

 

Per tant, l’avaluació de l’acompliment dels objectius del PEC es fa, anualment, en la revisió del Pla General Anual i, cada quatre anys, en la concreció del Projecte de Direcció i utilitzant els indicadors d’avaluació.

 

Aquest PEC ha estat aprovat pel claustre de professors el dia 28 de juny de 2013 i pel Consell Escolar el dia…