Català

Els ensenyaments de llengua catalana a l’educació d’adults tenen com a finalitat l’adquisició de la competència comunicativa lingüística per formar parlants que puguin comunicar-se amb suficient fluïdesa per resoldre la major part de situacions de la vida quotidiana, tant pel que fa a l’expressió com a la producció, oral i escrita, en diferents suports i mitjançant també els llenguatges audiovisuals i, per tant, esdevinguin suficientment autònoms per respondre a les seves necessitats personals, laborals, públiques i educatives.

L’ordenació curricular dels ensenyaments de la llengua catalana per als adults té en compte les orientacions, les competències i els criteris establerts en el Marc europeu comú de referència (MECR).

  • El nivell 1 de llengua catalana, es correspon amb el nivell d’usuari/ària bàsic/a A1 d’acord amb el MECR.