Anglès

Aquest ensenyaments consten de tres nivells que permeten iniciar el procés d’aprenentatge en llengua estrangera i tenen com a finalitat, en el primer nivell, formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions quotidianes i familiars senzilles, encaminades a satisfer les primeres necessitats. En el nivells següents, 2 i 3, l’objectiu és formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions habituals que exigeixin un intercanvi d’informació, comprendre i utilitzar expressions sobre temes i assumptes relacionats amb necessitats immediates i accedir al coneixement en un entorn multilingüe i multicultural.

En l’aprenentatge d’una llengua estrangera s’ha de prioritzar l’ensenyament i aprenentatge de l’expressió oral; el desenvolupament de la capacitat comunicativa ha de prevaler sobre el desenvolupament de la capacitat lingüística.

El nivell 1 correspon al nivell d’usuari bàsic A1, d’acord amb els nivells comuns de referència del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Els nivell 2 i 3 corresponen al nivell d’usuari bàsic A2.1 i al nivell d’usuari bàsic A2.2, d’acord amb els nivells comuns de referència del MECR. En finalitzar cadascun dels nivells d’aprenentatge, l’alumne ha d’haver assolit els objectius que s’estableixen en el currículum corresponent. Els continguts són acumulatius i, per tant, els continguts del primer nivell s’amplien en el segon nivell, i així successivament.

Els alumnes de nivell 3 de llengua estrangera han de fer una prova de nivell bàsic (A2 del MERC) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística.

Els alumnes que acreditin el nivell 3 de llengua estrangera, i mostrin interès a seguir la seva formació, podran accedir al tercer curs d’una escola oficial d’idiomes (EOI).