GES presencial

L’educació secundària obligatòria és l’etapa del sistema educatiu que completa l’educació primària; en acabar el darrer curs s’obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Les persones més grans de 18 anys que no tenen aquest títol i el volen obtenir poden assistir als cursos presencials que ofereixen el centre.

L’obtenció del títol de Graduat en educació secundària, a més de millorar la formació bàsica o la situació professional i laboral, permet accedir al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

El GES s’organitza de forma modular en tres àmbits i dos nivells en cadascun dels àmbits. Els mòduls són de dos tipus: comuns i opcionals.

Per obtenir la titulació s’ha de cursar un total de 34 mòduls o, si escau, convalidar o acreditar.

Els mòduls i el seu contingut es distribueixen de la manera següent:

  • Àmbit de la comunicació 12 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.
  • Àmbit científic tecnològic 10 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: matemàtiques, ciències de la naturalesa, i tecnologia.
  • Àmbit social 6 mòduls comuns que inclouen: ciències socials, geografia i història.
  • Mòduls opcionals 6.

Durada del curs:
El curs està distribuït en tres trimestres. Cada trimestre consta de 10 setmanes de classe. Una persona pot incorporar-se al curs a principis de cada trimestre. El temps que es necessita per a aconseguir la titulació depèn del nombre de mòduls que s’han de cursar.