Projecte educatiu

L’escola Ull de Vent dins del seu Projecte Educatiu determina com a prioritaris els següents aspectes:
 Facilitar una formació integral que contribueixi al desenvolupament de la personalitat de l’alumne/a.
 Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
 Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a, així com protegir la intimitat de l’alumne/a.
 Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. En el cas d’Educació Infantil amb un mínim d’una entrevista anual i dos informes (al segon i tercer trimestre). En el cas d’Educació Primària amb un mínim d’una entrevista anual i tres informes (al final de cada un dels trimestres). Així mateix les famílies rebran una còpia de l’acta corresponent a l’avaluació de cada un dels tres cicles d’Educació Primària.
 Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de cada l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 Assumir com a propis els compromisos adoptats per l’escola dins dels projectes d’Escoles Verdes i Escoles Associades a la UNESCO.
 Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne/a, com poden ser les faltes no justificades al centre.
 Contribuir de manera especial en el foment i gust per la lectura com a mitjà per assolir un major nivell d’autonomia.
 Fomentar un ús racional dels llibres de text com a mesura medio-ambiental, d’estalvi econòmic i de foment de valors.