L’organització dels suports s’emmarca en el plantejament global que fa el centre per l’educació inclusiva de l’alumnat. Correspon a l’equip directiu, amb la col·laboració de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), determinar els criteris i la gestió dels recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de participació i d’aprenentatge de l’alumnat del grup de referència. És important la implicació del claustre i el consell escolar.

Els centres compten amb l’assessorament de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP).