Trets d’identitat

Pluralisme i valors democràtics

Des de l’escola fomentem que els alumnes aprenguin a viure en una societat plural, des del respecte dels drets individuals de cadascú.

Coeducació
ceip-puig-dagulles_242832
Entenem la coeducació com educar per a la igualtat, sense fer cap mena de discriminació per raó del sexe.

Confessionalitat

L’escola es declara aconfessional respecte de totes les religions, tot i respectant les creences de tots els membres de la comunitat.

L’educació com a procés integral

Entenem l’educació com a procés que porta a desenvolupar el nen/a en tots els àmbits (físic, intel.lectual, afectiu, ètic, etc…) de la seva persona, en la seva dimensió individual i social.
Fomentem en els nens/es la seva autonomia personal, el desenvolupament d’esperit crític i la curiositat per allò que no coneixen.

Línia metodològica

Entenem que el procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser Actiu, participatiu, Significatiu, Funcional i Col.laboratiu.
L’escola, dins les seves possibilitats, incorporarà al procés d’ensenyament-aprenentatge els avenços tecnològics que es produeixin a la nostra societat.


Treball en equip

Entenem que a l’escola l’educació és una tasca de la que som responsables tots els membres de la comunitat educativa.

Escola catalana

La llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català.
Entenem que l’escola ha d’arrelar els nostres alumnes en la llengua i la cultura del nostre país. Al mateix temps cal assegurar en els nens/es el respecte vers altres cultures diferents de la nostra i el seu coneixement com a element imprescindible que garanteixi la convivència i el respecte mutu.

Participació de la comunitat educativa

L’escola afavorirà i fomentarà la participació dels diferents sectors que composen la comunitat educativa en la vida del centre. Aquesta participació obliga a tots els membres de la comunitat a actuar de manera coordinada i en permanent col·laboració.

Relacions amb l’entorn

L’escola manifesta la seva voluntat d’educar en el compromís amb la cura, conservació i millora de l’entorn natural i social que l’envolta. Per això es fomentarà la col·laboració amb les entitats i organismes del poble que facilitin la integració en la vida social de Corbera.