Projecte lingüístic

Llengua catalanaCONVER1

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre. Es present a tots els àmbits de l’escola, amb l’objectiu de que sigui, sense imposicions, el mitjà d’expressió habitual en la convivència diària.

Llengua castellana

Iniciem el treball sistemàtic de la llengua castellana a primer curs de primària, donat que el fet que sigui una llengua prou coneguda a nivell oral en facilita la seva introducció.

Llengua extranjera: anglès

Optem per l’anglès com a primera llengua estrangera que introduïm a l’escola.
L’escola entén que millorar el coneixement de les llengües estrangeres és un repte i una necessitat que té la nostra societat en conjunt, i els nostres alumnes en particular.
Així, l’escola ha participat en el Projecte Orator i actualment ho fa del Projecte d’Innovació en Llengües Estrangeres fomentats pel Departament d’Educació, i que potencia l’aplicació i ús d’aquesta llengua en d’altres àrees del currículum.
L’anglès s’introdueix de manera formal a P4 d’Educació Infantil, tot i que el primer contacte amb la llengua el tenen els infants de P3 a través d’un taller d’expressió plàstica en el que la llengua vehicular és l’anglès.