Convivència

Des de la nostra escola volem fomentar una sèrie de valors per a que els alumnes aprenguin a viure en una societat plural, des del respecte dels drets individuals de cadascú:

1. Conviure amb respecte i tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa.Imagen5

1.1. Comunicar-se correctament fent ús d’un llenguatge verbal i corporal educat, sense ferir els sentiments dels altres.

1.2. Resoldre els conflictes a través del diàleg constructiu mantenint una actitud d’empatia.

1.3. Contribuir a crear un ambient acollidor entre els membres de la comunitat educativa tenint en compte totes les casuístiques.

2. Participar amb una actitud positiva en les activitats programades pel centre tot respectant les normes establertes.

2.1. Comportar-se segons la situació: saber estar.

3. Tenir cura dels espais i materials comunitaris i/o personals.

3.1. Respectar el dret a la propietat i a la intimitat.

 

Actuacions davant d’irregularitats que no siguin greument perjudicials per a la convivència

Les faltes lleus es corregiren de forma immediata i tindran prioritàriament un caràcter educatiu, han de ser proporcionades i sempre que sigui possible, relacionada amb els fets. Aquestes sancions (mesures correctores) poden consistir en:

– Amonestació verbal i aplicació d’una mesura correctora immediata.

– Fer una descripció per escrit dels fets i reflexió sobre el conflicte després d’escoltar i parlar entre tots els implicats. A infantil i inicial ho escriu el mestra/a i a partir de mitjà ho fa el nen, la família ha de portar el full signat.

– Temps limitat fora de classe; el nen ha d’estar controlat (sempre amb contacte visual), limitat (pocs minuts) i amb una funció específica (objectiu concret, que el nen sàpiga perquè se li aplica aquesta mesura).

– La privació del temps d’esbarjo; ha de ser una mesura puntual no sistemàtica, convenient que l’alumne durant aquest temps no estigui sense fer res, encomanar-li alguna activitat.

– Canvi de grup de l’alumne per una o dues sessions.

– Suspensió del dret a participar en activitats complementàries de l’escola.

– La retirada de joguines o aparells electrònics fins que el mestre consideri oportú o fins que la família vingui a recollir-lo personalment.

Personal competent en l’aplicació de sancions o mesures correctores.

– Qualsevol mestre del centre informant al tutor de l’alumne i si s’escau a l’equip directiu. El mestre implicat en la resolució del conflicte és el que aplica la mesura correctora que consideri més adient. El mateix mestre que proposa la mesura és l’encarregat de vetllar pel seu compliment.
Faltes lleus

En funció de la intencionalitat, proporció i freqüència en les accions irregulars comeses es consideraran com a lleus les següents faltes:

– Danys causats a les instal·lacions o al material del centre, i als bens o pertinences dels membres de la comunitat educativa.

– Faltes de respecte cap als companys (insults, agressions, ofenses,…)

– Distorsionar en el transcurs de les activitats programades pel centre, dins i fora del recinte escolar.

– Prendre sense permís objectes d’altres persones, ja sigui material d’ús quotidià d’aula o d’altre tipus.

– Incompliment de les normes de conducta establertes pel centre i les tutories.

– La incitació a cometre una falta contrària a les normes de conducta establertes.

– Faltes reiterades de puntualitat injustificades.

 

Actuacions davant de conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:

– Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra la intimitat o integritat personal.

– L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

– Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.

– La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

Aquestes sancions poden consistir:

– Canvi de grup de l’alumne per períodes més llargs que en les faltes lleus.

– Suspensió d’activitats extraescolars o complementàries.

– Suspensió d’assistir al centre o determinades classes.

– Reposició o reparació dels danys ocasionats.


Personal competent en l’aplicació de sancions o mesures correctores.

– Qualsevol mestre del centre informant al tutor de l’alumne i a l’equip directiu. El mestre implicat en la resolució del conflicte és el que aplica la mesura correctora que consideri més adient. El mateix mestre que proposa la mesura és l’encarregat de vetllar pel seu compliment.

Les mesures correctores adoptades després del incompliment de una norma seran accions o feines que reverteixin en la bona convivència del centre. Aquesta mesura correctora no l’exempta de la possible sanció. Característiques de les mesures correctores:

– Relacionada amb els fets.

– Proporcionada (ajustada a la norma que ha incomplert, no exagerada).

– Que aquesta mesura li ajudi a créixer com a persona.

– Que promogui la empatia (ex: que escrigui en primera persona com si l’haguessin fet a ell)

– Proposades pels implicats.

– Comunicació entre les parts (crear l’espai per demanar disculpes, per reconèixer els errors,…).

– Que es “repari” a la persona danyada.