Treball per projectes

El treball per projectes és una metodologia que afavoreix l’adquisició de les competències bàsiques. És ideal perquè aprofita la motivació de l’alumnat per l’objecte d’investigació i perquè fomenta l’adquisició de procediments per aprendre de manera autònoma i cooperativa.

Els projectes s’han de proposar més o menys directament pel professorat tenint en compte els interessos dels infants. Es plantegen en forma de pregunta que potenciï  l’esperit d’investigar.

El  treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir ajudar als infants a pensar per ells mateixos, a investigar, fer prediccions, experimentar, deduir-ne conclusions i idees potents per continuar aprenent i fer-se noves preguntes.

La conversa també és una activitat bàsica en tot el procés, interactuar amb els altres que aporten diferents punts de vista, contrastar, debatre, compartir descobriments… La interacció que es produeix entre els diferents membres del grup classe durant les diferents converses és multidireccional, és a dir, tant el professorat com els infants fan preguntes i es responen.

A més, el fet que les activitats que es realitzin estiguin directament relacionades, no només amb allò que els interessa, sinó també amb la seva vida diària, fa que els processos i coneixements adquirits en el projecte es puguin aprofitar en futures situacions.

Treballar per projectes fomenta que els infants siguin capaços d’anar-se formulant nous dubtes i preguntes i establir relacions amb altres descobriments.

Generalment l’àrea de coneixement del medi és la que guia la investigació  però també es treballen diferents àrees, diferents sabers (llenguatge, matemàtiques, plàstica, les TAC…).

Per què fem projectes?

  • Motivació. Facilita la motivació dels alumnes  ja que es parteix dels seus interessos.
  • Aprenentatge significatiu i funcional. Ofereix a l’alumnat la possibilitat d’establir vincles amb el nou contingut i assegura que l’aprenentatge sigui significatiu, ja que parteix d’allò que ja sap, és a dir, dels seus coneixements inicials.També és un aprenentatge funcional, és a dir, susceptible de ser aplicat en situacions noves i en aprenentatges futurs.
  • Treball globalitzador. S’interelacionen  les diferents àrees.
  • Treball Interactiu. Fomenta un procés social mitjançant el qual els individus i els grups s’estimulen uns als altres. Es produeixen diferents interaccions  infants-infants, infants-mestre, petit grup…
  • Treball cooperatiu. Valorem el que cadascú pot aportar i entre tots arribem al màxim de les nostres possibilitats.
  • Diversitat. Respecte el diferent ritmes d’aprenentatge dels nens i nenes.
  • Aprendre a pensar i aprendre a aprendre. Permet adquirir habilitats per a què l’infant condueixi el seu propi aprenentatge i continuï aprenent de forma eficaç i autònoma.