Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

El Centre Joan Llongueras entén l’educació com un procés global on els diferents continguts i procediments, són intercanviables i útils per a resoldre diferents situacions o reptes que es poden presentar en l’àmbit escolar i en l’entorn on es desenvolupin. La organització de les activitats d’aprenentatge ha d’estar d’acord amb aquesta filosofia.

La organització del treball a l’escola ha de tenir present el currículum, el moment maduratiu de l’alumne i els espais disponibles i crear entorns i situacions d’aprenentatge que permetin el desenvolupament de les capacitats i habilitats dels nens i nenes, que tingui present la seva diversitat i que parteixi dels seus interessos i motivacions en els diferents contextos educatius.

La organització de les activitats de l’alumnat també ha de facilitar la relació entre l’alumnat de diferents edats i diferents motivacions. Aquesta organització, que ha de ser oberta i flexible, s’ha de reflectir en els horaris que han de ser entenedors pels alumnes i les seves famílies.

En base als aquests objectius generals del nostre projecte educatiu, formulem els criteris pedagògics que regeixen i orienten la nostra activitat professional, dins de dos àmbits d’actuació: el pedagògic i el de la convivència.

Àmbit pedagògic
 • Treball per projectes
 • Agrupaments variables i treball cooperatiu
 • Pla TAC
 • Biblioteca escolar
 • Festes d’ escola
  • Castanyada, Santa Cecília, Nadal,  Dia de la Pau, Carnaval, Sant Jordi, Festes de maig i final de curs.
 • Projecte de reutilització i socialització de llibres
 • Setmana cultural
 • Assignatures en anglès: arts & crafts i anglès
 • Setmana Cultural
 • Competència digital
 • Ambients
 • Capses d’aprenentatge
Àmbit de convivència
 • Pla d’acció tutorial
 • Pla de participació i cooperació de l’alumnat
 • Pla d’adaptació de l’alumnat
 • Relació amb les famílies
 • Mediació escolar.