TREBALLEM PER PROJECTES

Els projectes ens ofereixen la possibilitat de treballar d’una manera transversal, establint ponts i connexions entre les diferents àrees del coneixement.

Amb el treball per projectes també fomentem el desenvolupament de les habilitats de pensament i de les habilitats de comunicació: formular hipòtesis i comprovar-les, classificar, analitzar, argumentar o destriar informació… També afavorim la iniciativa personal, el treball en equip i de forma cooperativa i la presa de decisions conjuntes.

Els projectes poden sorgir dels propis interessos dels nens i nenes o de provocacions proposades pels mestres i les mestres.

Donem molta importància a tots els processos i descobertes que anem vivint així com a la presa de consciència dels aprenentatges que anem fent a través de situacions diversificades d’avaluació, d’autoavaluació i de coavaluació. Aquestes situacions avaluatives ens porten a saber on som i a plantejar-nos nous reptes de millora.