AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

 

Aquest ambient apropa als nens el seu entorn més quotidià. A la Plaça de l’Ametller poden reproduir escenes de la vida diària tot establint diàlegs, experimentant i jugant amb material i estris relacionats amb diversos espais: la casa, la botiga, el taller, la consulta del metge,  la perruqueria, etc.

A partir del joc i la interacció entre iguals s’afavoreix el desenvolupament del llenguatge oral, la descoberta d’un mateix i dels altres i la descoberta de l’entorn.

    

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

AMBIENT ARTÍSTIC

  

Fomenta la sensibilitat artística personal, no “esteriotipada”. Amb materials i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren

diferents aspectes de si mateixos: què pensen, les seves idees, quins sentiments tenen i com veuen la realitat que els envolta.

En aquest espai s’hi faciliten diferents materials, tècniques i eines perquè cada infant  a través de la imaginació, la fantasia i la creativitat, projecta vivències, emocions i experiències amb espontaneïtat creant el seu itinerari artístic.

  

Àlbum d’imatges

AMBIENT TECNOLÒGIC

    

Els alumnes aprenen descobrint, experimentant … “learn by doing” i d’una manera motivadora “learn by playing”. Es fomenta la creativitat, l’emprenedoria, el lideratge i el treball cooperatiu.

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) posen en joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió i la comunicació.

Un ambient on poden utilitzar dispositius digitals (ORDINADORS I TAULETES TÀCTILS) amb jocs dissenyats especialment per a promoure les seves capacitats intel·lectuals.

També disposem de materials per introduir-se en la robòtica i la programació:

– El Parc STEAM i el SET DE MÀQUINES AVANÇADES de LEGO DUPLO que es basen en la curiositat natural de tots els nens i nenes i el seu desig de crear, explorar i investigar de forma primerenca sobre el món de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques (STEAM) a través del joc creatiu, alhora que desenvolupen habilitats motrius fines.

– Els CLEVER CATS: Per descobrir el funcionament del control remot.

Les BEE-BOT i BLUE-BOT: Robots infantils programables per aprendre jugant i començar a introduir la programació i el llenguatge direccional.

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT TECNOLÒGIC

AMBIENT DE CONSTRUCCIONS

Aquest ambient permet la construcció i la reproducció a través de diferents materials fomentant la creativitat i la imaginació. És un espai on poder explorar, crear, manipular…

 

A partir de la manipulació dels diferents materials el nen amplia l’aprenentatge dels conceptes matemàtics. Proporciona a la mainada un espai per a l’exploració sensorial i desperta la curiositat i la iniciativa per a la descoberta.

 

 

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE CONSTRUCCIONS

AMBIENT DE LLENGUATGE

Els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar,  imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

    

 

És un espai on es treballa el plaer per la lectura , l’escriptura i la dramatització de contes, explorant la riquesa de les diferents situacions comunicatives i experimentant amb tots els aspectes que el llenguatge ens ofereix.

    

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

  

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE LLENGUATGE

AMBIENT MATEMÀTIC

A l’ambient de matemàtiques a través del joc es treballen diferents conceptes : numeració i càlcul, mesura, qualitats dels objectes, lògica, geometria,…

Els nens poden jugar lliurement, de manera individual, en parelles o petit grup  i a través de l’assaig-error compartir reptes i superar-los.

Aquest treball permet que els infants siguin capaços de generar hipòtesis, deduccions, raonaments i conclusions a partir de la manipulació i d’una manera lúdica.

 

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT MATEMÀTIC

AMBIENT DE CIÈNCIA RECREATIVA

Afavorir l’aprenentatge científic manipulant diversos materials relacionats amb la natura i l’entorn. Potenciar una actitud investigadora sobre l’entorn proper que els estimuli a fer-se preguntes, formular hipòtesis, buscar estratègies i donar respostes.

Manipulant i experimentant amb els diferents materials i objectes els infants aprenen a fer observacions que els ajuden a posar en pràctica diferents activitats intel·lectuals: classificar, relacionar, ordenar, analitzar, interpretar..

Amb aquesta activitat cognitiva s’afavoreix el desenvolupament del seu pensament i, de mica en mica, avançar del simple coneixement físic dels objectes i materials cap a l’abstracció del pensament científic- creatiu.

FOTOGRAFIES DE L’AMBIENT DE CIÈNCIA RECREATIVA

QUÈ SON ELS AMBIENTS?

Els ambients representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts.

    

Aquests entorns ofereixen situacions d’aprenentatge on els infants participen d’una manera activa, lliure i creativa.

En els ambients l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.

      

Són espais tranquils que respecten la diversitat i que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant.

A cada ambient s’ofereixen diverses propostes d’aprenentatge amb materials variats i rics en possibilitats que promouen una diversitat de respostes i d’accions per part dels nens i nenes.

Els infants hi accedeixen de manera lliure i autònoma i a través de l’observació, la manipulació, l’experimentació i el joc, desenvolupen les diferents habilitats, capacitats i competències pròpies de cada edat.

La/El mestra/e afavoreix i facilita aquest aprenentatge des de la presència i l’acompanyament.

      

Característiques dels ambients a l’Escola Estalella:

  • Polivalents: Adaptat als interessos i necessitats dels infants.
  • Accessibles: Els materials estan a escala del nen/a i es distribueixen de manera que els puguin escollir i utilitzar amb seguretat i facilitat.
  • Polisensorials: Diversitat d’estímuls sensorials.
  • Vivencials: Exploració de l’ambient per vivenciar-lo.
  • Saludables: Es té en compte la llum natural, el soroll, etc.
  • Comunitaris: Un espai de tots.
  • Estètics: Els entorns són agradables.

      

ELS AMBIENTS A L’ESTALELLA

A l’escola Estalella hem engegat els següents ambients de treball:

Dues tardes a la setmana (dimarts i dimecres), els nens i nenes de P4 i P5 fan ambients. Ells són els qui trien on volen anar el mateix dia al matí. Quan arriben a la tarda, es posen el braçalet del color de l’ambient triat i van a l’aula corresponent, cadascuna d’elles identificada amb un distintiu a la porta.