POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació General d’aquest Lloc Web

 

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta l’Escola Sant Miquel les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és ESCOLA SANT MIQUEL amb C.I.F. Q7555111I.

Les dades de contacte de l’escola són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Les Escoles, s/n, 25242 Miralcamp (Pla d’Urgell)
 • Telèfon: 973 60 27 01
 • Correu electrònic: direccio@santmiquel.cat

 

L’Escola disposa d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD), que és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són les següents: direccio@santmiquel.cat  amb l’adreça i dades esmentades en el paràgraf anterior.

 

Finalitats del tractament

 

Les dades personals obtingudes per l’Escola seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Dur a terme la matriculació de l’alumne en el centre educatiu i la gestió acadèmica del mateix durant la seva estada al centre així com per altres finalitats acadèmiques vinculades amb la funció educativa i orientadora de l’alumne.
 • Informar i gestionar les activitats organitzades pel centre educatiu.
 • Incorporar les dades relatives a la imatge personal de l’alumne en els canals de comunicació, digital o en paper, de l’entitat
 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.

 

L’Escola conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

 

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de l’Escola Sant Miquel és la següent:

 • Obligació legal: el tractament de les dades acadèmiques es basa en el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

 

 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats o els seus representants legals en el moment de realitzar la matriculació de l’alumne, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat entre altres que hi pugui haver. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

 

Tractament de les dades

 

Les dades obtingudes, quan sigui publicades, seran destinades a la pàgina web de la institució.

La informació continguda al lloc web de l’ESCOLA SANT MIQUEL té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. L’ESCOLA SANT MIQUEL treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

Fora d’aquests supòsits, les dades no es cediran a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’interessat o el seu representant legal. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, i qualsevol altre material, són propietat de l’ESCOLA SANT MIQUEL o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.
 • L’ESCOLA SANT MIQUEL es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
 • En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, l’ESCOLA SANT MIQUEL les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de l’ESCOLA SANT MIQUEL. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

 

 • Dades recollides mitjançant formularis
 • Al lloc web de l’ESCOLA SANT MIQUEL hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.
 • Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que s’indica en cada clàusula.
 • En qualsevol cas, l’ESCOLA SANT MIQUEL només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

 

Drets de l’usuari

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si L’Escola està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa L’Escola.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a l’Escola que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de l’Escola.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas l’Escola únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a l’Escola en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.