Píndola familiar núm 15

El projecte educatiu de centre és el document que permet definir i singularitzar el centre. És l’eina que serveix com a marc de referència d’altres documents per a la gestió i la presa de decisions i orienta els seus objectius i prioritats d’actuació ens els àmbits curriculars, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat del nostre entorn per tal que tot l’alumnat del nostre centre assoleixi millors resultats educatius.

Us animem, amb la pindola familiar d’aquest mes, a conèixer amb més profunditat el projecte educatiu del nostre centre.

Trobareu la informació en aquest enllaç.

Píndoles familiars