Salut

SANITAT

 • A l’escola no s’administren cap tipus de medicaments. En casos excepcionals cal acompanyar la medicació amb l’autorització mèdica corresponent i l’autorització signada pels tutros/es legals del nen/a.
 • Si el nen/a es posa malalt o malalta a l’escola s’avisarà a la família i aquesta l’haurà de venir a buscar (és important que manteniu les vostres dades actualitzades. En cas de canvi de domicili, feina, telèfon, etc., cal advertir-ho al tutor o tutora i a la secretaria del centre).
 • Els i les alumnes de primària hauran de venir a l’escola amb mascareta i pels desplaçaments a l’interior del centre rambé la portaran. Quan els alumnes estiguin dins el seu grup estable es podran treure las mascareta sempre que la zona sanitària no estigui en situació de risc.
 • Per als i les alumnes d’eduació infantil es recomana que vinguin a l’escola amb mascareta i pels desplaçaments a l’interior del centre la portaran. Quan estiguin dins del seu grup estable es podran treure la mascareta.
 • En cas de malaltia o febre el nen/a es quedarà a casa.
 • Aquest curs especialment no s’ha de portar el nen/a a l’escola si té els següents símptomes que s’associen amb la COVID-19:
   • Febre o febrícula ( per sobre de 37’5ºC).
   • Tos.
   • Dificultat per a respirar.
   • Mal de coll*.
   • Refredat nasal*.
   • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap.
   • Mal de panxa amb vòmits o diarrea.
   • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents.

*Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

 • No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes compatibles o diagnosticada de COVID-19.
 • En el cas de detectar una sospita de cas de COVID-19 entre l’alumnat o el professorat, hi haurà una ràpida coordinació entre els Serveis Territorials de la Catalunya Central i Salut Pública. Caldrà concretar-ho, d’acord amb la descripció i la situació del centre i la seva relació amb l’equip d’atenció primària.
 • Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
   1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.
   2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la persona que quedi al seu càrrec).
   3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
   4. En cas de presentar símptomes de gravetat també s’ha de trucar al 061.
   5. El centre ha de contactar amb el servei Territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de Salut Pública.
 • La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. Si finalment es confirma el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
 • La comunicació entre els serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitàriaSi hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.