NOFC

  • Què són les NOFC?

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són un conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en  la Programació General Anual (document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs).

Les NOFC regulen aspectes en relació a:

  • els òrgans unipersonals i col·legiats
  • l’alumnat, el professorat, el PAS
  • l’organització de les activitats del centre
  • el recinte escolar
  • el suport burocràtic

Les NOFC és un document viu, és a dir, es poden anar fent actualitzacions al llarg del curs.

1 Títol Preliminar i Títol I Menéndez Pidal : De l’organització del centre

2 Títol II Menéndez Pidal: De la Comunitat Educativa

3 Títol III Menendez Pidal: De l’organització docent

4 Titol IV Menéndez Pidal: Del procès d’ensenyament aprenentatge

5 Títol V Menéndez Pidal: Dels reglaments específics