Projecte Rius

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou la implicació de societat en la gestió dels espais fluvials, engegant i compartint iniciatives per la millora dels rius i de l’entorn de ribera.

L’àmbit d’intervenció de Projecte Rius és el conjunt de conques fluvials de Catalunya. Actualment, el projecte també es desenvolupa al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a Cantàbria i a Portugal impulsat per entitats de cada regió sota el nom Xarxa Projecte Rius.

L’Associació Hàbitats

L’Associació Hàbitats és una entitat sense ànim de lucre creada el 1997 amb l’objectiu de fomentar l’apropament de les persones a l’entorn natural convertint-les en protagonistes de la conservació del territori.

Per tal de complir aquesta missió, l’Entitat empra eines i estratègies com l’educació ambiental, el voluntariat i la participació social, eixos fonamentals que orienten tots els projectes i iniciatives sota la premissa:conèixer, conservar i compartir.

En aquest sentit, els objectius de l’associació són els següents:

  1. Treballar per a la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant al conjunt de la societat.
  2. Conscienciar a la societat a través de la importància d’adoptar unes actituds encaminades a la millora de la qualitat dels ecosistemes.
  3. Apropar la ciutadania a través de l’educació ambiental a l’entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d’aquest.
  4. Estimular i potenciar el voluntariat ambiental.
  5. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació potenciant el treball en xarxa.
Què fem a l’escola?

Es tracta d’analitzar un tram de la Gorga i dos cops l’any enviar els resultats. El treball que es fa amb els alumnes és l’estudi d’aquest tram, aprofundint en diferents aspectes relacionats, com els macroinvertrebrats, l’estat de la gorga i la vegetació que hi habita. Aquest treball el realitzen 2n i 3r.

Valorem molt positivament el projecte rius perquè a part de ser un treball interdisciplinar molt motivador, fomenta la participació activa en la conservació i millora del nostre riu i en general de l’entorn. Fomenta l’apropament al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, biodiversitat, valors ecològics, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.