Organització interna

Equip directiu

L’equip directiu està format pels següents càrrecs: director, cap d’estudis i secretari.

Director:

El director té funcions de representació, és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.
Altres funcions són:

Representar el centre en les diferents relacions institucionals (Ajuntament i Departament d’Educació).
Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, coordinar l’aplicació de la programació general anual. Assegurar l’aplicació del projecte lingüístic i els plantejaments del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col•legiats del Centre (Consell Escolar, Claustres…)i executar els seus acords.
Autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del Centre. Visar les certificacions i els documents oficials del Centre.
Proposar el nomenament dels càrrecs directius. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació.
Proposar, d’acord amb el projecte educatiu la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives i presentar propostes.
Assegurar la participació del consell escolar. Establir canals de relació amb les associacions d’alumnes.
Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació. Garantir el compliment de les normes de convivència
Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.

Cap d’estudis:

Correspon a la cap d’estudis exercir les seves funcions, preferentment, en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.

Organitzar i realitzar el seguiment de les activitats docents d’acord amb els criteris fixats pel Claustre.
Organitzar i coordinar els espais i horaris del Centre.
Coordinar i organitzar la matricula.
Assisteix al Consell Escolar Municipal i al Consell Escolar de Centre.
Coordina la documentació relativa a la gestió del Centre (PEC, PGA i Memòria) juntament amb la resta de l’equip directiu.
Presideix les reunions dels equips docents.
Realitzar el seguiment de les tutories i els càrrecs de coordinació.
La cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant.

Secretàri:

Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal•lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.
Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col•legiats en què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.
• Gestiona l’activitat administrativa: arxiu de la documentació del Centre.
• Organitza la informació externa (correspondència, notificacions,…) i interna (taulells d’anuncis).
• Realitza la gestió econòmica justificació de les despeses del Centre al Departament d’Educació i a l’Ajuntament.
• Preveu les despeses del Centre.
• Adquireix i distribueix el material.
• Realitza el control i manteniment dels recursos materials del Centre.

Consell Escolar

El Consell de Centre està format pel director, que el presideix, la cap d’estudis, el secretària, dos professors/es, un representant de l’Ajuntament , dos representants dels/les alumnes i una representant del PAS. El Consell de Centre tindrà les funcions següents:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col•laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director/a.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l’entorn.
El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament. Tanmateix s’elegirà una persona que vetllarà pels temes de gènere…

Claustre

El claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre. Les seves funcions són:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació i seguiment dels alumnes. Coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
e) Promoure iniciatives dins l’àmbit de l’experimentació o la investigació pedagògica.
f) Organitzar les festes populars
g) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
h) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
i) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre.
j) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre.

Òrgans unipersonals de coordinació

Coordinació d’ensenyaments inicials i bàsics
Coordinació de formació bàsica
Coordinació d’ensenyaments per a la societat de la informació
Coordinació proves d’accés

Equips de mestres

Equips docents:
• Els docents que entren en un mateix ensenyament i/o grup es coordinen i assumeixen les tasques referents a l’avaluació o els problemes que hi puguin sorgir.
Comissions:
• L’equip de mestres a fi de facilitar la consecució dels objectius ha decidit articular-se en diferents grups de treball que reben el nom de comissions d’organització d’activitats sòcioculturals.

Tutories:
• A cada classe se li assigna una mestre/a-tutor/a que s’encarrega de recollir les demandes i les necessitats del grup, així com de transmetre els acords de l’equip docent o del Claustre, també orientar i assessorar l’alumnat en el procés d’aprenentatge. A la vegada realitza un seguiment de l’alumne i confecciona el seu itinerari formatiu i el pla de treball individual d’acord amb els interessos i capacitats de cada alumne.