Competència digital COMPETIC

Cursos anuals de setembre a juny.

Organitzats en nivells. Per determinar el nivell de l’alumnat es fa una prova inicial. Aquests cursos donen el certificat ACTIC.

Nivells:

    • Competic Inicial (els aspirants en aquest nivell, han de tenir nocions bàsiques de teclat i d’ús d’ordinador)
    • Competic 1 (ACTIC bàsic)
    • Competic 2 (ACTIC mitjà)
    • Competic 3 (ACTIC avançat)
més informació
Torns:
  • Matí (només Competic Inicial)
  • Tarda / Vespre