A cicles formatius de grau superior

Requisits:

  • Tenir complerts 19 anys o complir-los durant l’any natural
  • Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any natural i tenir el títols de tècnic/tècnica per haver superar un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o un cicle d’ensenyaments esportius del mateix grup d’itineraris. Veure més informació a enllaços

Estructura del curs:

  • És un curs presencial.
  • Part comuna de la prova: Preparem les quatre assignatures obligatòries: castellà, català, anglès i matemàtiques
  • Els alumnes reben un certificat de superació del curs de preparació, amb una qualificació que se suma a la puntuació obtinguda a la prova.

Torns:

  • Matí
  • Tarda / Vespre.

En què consisteix la prova ?

La prova consta de dues parts: una comuna, igual per a tots els cicles, i l’altra específica, segons el cicle que es vol estudiar.

Part comuna:

• Llengua catalana
• Llengua castellana
• Matemàtiques
• Anglès

Part específica:

• Dues matèries, segons el cicle que es vulgui fer.

L’escola prepara totes les matèries corresponents a la part comuna (menys Llengua Francesa i Història), però cap matèria específica. Per aquest motius els nostres alumnes s’hauran de matricular a l’IOC (Institut Obert de Catalunnya) per poder fer el seguiment del curs.