Normes i funcionament

NORMATIVA BÀSICA

Un dels objectius de la vostra estada a l’institut, a més d’aprendre, és de formar-vos com a persones.

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Assistència

 • Cal que assisteixis a totes les classes i activitats organitzades al centre. És comptarà com a falta tant la no assistència a classe com a una activitat programada pel centre.
 • Hauràs de presentar la justificació per escrit, amb imprès del centre omplert i signat pels teus pares o tutors en el qual s’especifiqui el motiu de l’absència.
 • No pots sortir del centre durant tot l’horari escolar.
 • Si per causa justificada i prevista amb antelació has de sortir del centre, hauràs de presentar el justificant del centre per escrit al teu tutor/a. Si es dona el cas que el tutor no és al centre et dirigeixes al Cap d’estudis.
 • Si et trobes malament durant les hores de classe i demanes anar a casa, cal que ho diguis al tutor/a. Sempre abans de deixar-te marxar, s’avisarà per telèfon a la teva família. Si no és pot establir contacte amb la teva família, no pots sortir del centre i seguiràs les indicacions que et doni el tutor o un altre professor.
 • Per poder participar a les sortides que s’organitzin des del centre hauràs de retornar l’autorització signada pels teus pares o tutors respectant la data límit d’entrega de l’autorització i el pagament. Si no ho presentes en el termini establert no podràs anar a la sortida i hauràs de venir al centre.

Puntualitat

 • La TIS estarà a la porta d’entrada controlant l’arribada del nois/es.
 • Si l’alumne arriba tard la TIS ho comptabilitzarà a la graella de retards setmanal i a la graella de retards mensual.
 • Es considera retard (verd) quan l’alumne arriba passat el timbre fins a 5 minuts. De 8’15h. a 8’20h.
 • Es considera retard (vermell) quan l’alumne arriba a partir de les 8’21h.

SANCIONS:

Si l’alumne arriba amb més de 5 minuts de retard ,o bé entra durant les hores següents sense cap justificació , no podrà entrar a l’aula, i se li donarà feina extra a fer (neteja, recollir papers…) o bé el compliment d’un càstig segons la tipologia de l’alumne , i es trucarà a casa per informar del retard.

L’alumne explicarà a la TIS els motius del seu retard.

Incompliment del càstig (de recollir papers..): incidència greu.

3 retards (verds) setmanals = 1 retard (vermell)

2 retards (vermells) setmanals: l’alumne es quedarà castigat el dimecres de 16’30 h. a 17’30h.* Si no es compleix el càstig (dimecres tarda) serà expulsió d’un dia.

3 retards (vermells) setmanals: l’alumne anirà expulsat 1 dia.

En cas de sanció la TIS informarà a la família, al Tutor i a la Cap d’estudis. La Cap d’estudis prepararà l’expulsió i la donarà a la Tis.

Si l’alumne arriba més de 1 hora tard sense cap justificació es comptabilitzarà dins el programa d’absentisme.

Als alumnes reincidents, en que la TIS i el Tutor ja hauran fet un treball previ amb la família i amb l’alumne, la Tis passarà el cas a la CAD i si es el cas es farà la derivació a Serveis Socials. El Director del centre, citarà a les famílies per informar-los de la situació d’absentisme dels seus fills i del protocol d’absentisme que hi ha al municipi de Salt on hi intervindran els Serveis Socials… i els hi farà firmar el document de faltes d’assistència del seu fill/a que quedarà guardat a l’expedient de l’alumne.

1 cop al mes es passarà el buidatge dels retards als tutors, la TIS ho deixarà a la seva guixeta.

RELACIÓ AMB ELS ADULTS I ELS COMPANYS

 • Cal que segueixis les indicacions que et dóna el professor i les compleixis sense posar- hi problemes.
 • En cap cas pots contestar ni parlar malament al professor ni a cap company.
 • Evita barallar-te i molestar als companys. Qualsevol baralla, intimidació o coacció als companys és un fet gravíssim.
 • En cap cas facis mofa per cap circumstància personal o social. Cal que et dirigeixis al teus companys, professors i altre personal del centre amb correcció, tant de gest com de paraula, sense aixecar la veu.

COMPORTAMENT A CLASSE i altres dependències del centre

 • A classe cal que segueixis estrictament les indicacions del professor i mantinguis una actitud que permeti el treball de tothom.
 • Cal que portis a classe tot el material necessari per treballar.
 • Un cop hagis entrat a classe, cal que preparis el material, seguis i estiguis apunt per seguir les instruccions del professor.
 • Evita corredisses i crits injustificats pels passadissos.